Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania strony internetowej Nad Zagożdżonką, która jest dostępna pod adresem https://nadzagozdzonka.pl.
 2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego stroną internetową oraz prawa i obowiązki jej użytkowników.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania ze strony internetowej Nad Zagożdżonką jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Definicje

 1. Wydawca – wydawca prowadzący stronę internetową, którym jest Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach z siedzibą przy ul. Radomskiej 1, 26-670 Pionki.
 2. Redakcja – zespół dziennikarzy, który przygotowuje treści i formę materiałów prezentowanych na stronie, z siedzibą przy ul. Zakładowej 5, 26-670 Pionki.
 3. Nad Zagożdżonką – strona internetowa Nad Zagożdżonką dostępna pod adresem https://nadzagozdzonka.pl, zarejestrowana w Rejestrze Dzienników i Czasopism.
 4. Regulamin – prawa i obowiązki określające warunki korzystania oraz sposób funkcjonowania Nad Zagożdżonką. Regulamin dostępny jest pod adresem https://nadzagozdzonka.pl/regulamin.
 5. Użytkownik – osoby oraz instytucje, które przez akceptację regulaminu uzyskały dostęp do Nad Zagożdżonką.
 6. Materiał – informacje, dokumenty, zdjęcia, filmy, nagrania audio lub innego rodzaju dane przekazane Redakcji.

§3 Prawa autorskie

 1. Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych na stronie nie wymaga zgody Wydawcy.
 2. Na Nad Zagożdżonką zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.
 3. W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

§4 Zasady zamieszczania nadesłanych materiałów

 1. Nad Zagożdżonką umożliwia zamieszczanie przesyłanych przez użytkowników materiałów podejmując każdorazowo decyzję o ich zamieszczeniu czy też niezamieszczaniu.
 2. Przed przesłaniem materiałów na adres Nad Zagożdżonką należy uważnie zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Przesyłający materiał wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Użytkownik przesyłając materiał na adres Nad Zagożdżonką tym samym wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację przesłanego materiału na Nad Zagożdżonką oraz na korzystanie z niego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiału i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem, nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii, obróbki cyfrowej w celu dostosowania materiału do wymogów Nad Zagożdżonką, wykorzystywania dla celów promocji i reklamy działalności Nad Zagożdżonką, opatrywanie materiału dowolnym komentarzem oraz jego zestawiania z innymi materiałami.
 5. Przesyłając materiał Użytkownik oświadcza, że:
  1. ma pełne i niczym nieograniczone prawo do dysponowania przesłanym na adres Nad Zagożdżonką materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie,
  2. przesłany materiał nie zawiera treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
  3. w przypadku przesłania przez Użytkownika materiałów wykorzystujących wizerunek osób trzecich Użytkownik tym samym oświadcza, iż posiada zgodę dysponentów wizerunku do ich publikacji na Nad Zagożdżonką w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie,
  4. w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu korzystania z przesłanego na rzecz Nad Zagożdżonką materiału całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność ponosić będzie Użytkownik zwalniając Wydawcę w tym zakresie.

§5 Polityka prywatności

 1. Dane osobowe:
  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Wydawcy. Dane te przekazywane są dobrowolnie, aby ewentualnie umożliwić kontakt z Wydawcą jeśli Użytkownik tego potrzebuje.
  2. Administratorem danych jest Wydawca.
  3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.        
  4. Użytkownik ma prawo do:
   • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  5. Prawa te może realizować kontaktując się z Wydawcą.
 2. Powierzenie przetwarzania danych:
  1. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania i przekazywane jedynie do:
   • nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków; NIP: 6751402920, REGON:120805512; (pokaż); KRS: 0000594747; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego - w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem https://static.nazwa.pl/regulaminy/Pl_prywatnosci.pdf.
   • Google Analytics - w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
   • YouTube - w celu prezentowania materiałów wideo. Z racji osadzenia filmów z YouTube, w czasie ich oglądania Google zbiera dane do konta Użytkownika Google jeśli takie posiada i wykorzystuje je do sugerowania innych filmów, które mogłyby zainteresować Użytkownika i wykorzystuje te informacje w innych narzędziach Google. Wyświetla w trakcie oglądania tych filmów również reklamy, które są personalizowane. Użytkownik ma możliwość w pełni decydować o tym, czy takie dane mogą być zbierane i wykorzystywane przez Google, korzystając z ustawień na swoim koncie Google. Nad Zagożdżonką wykorzystuje jedynie technologię firmy Google w zakresie wyświetlania filmów i ich udostępniania. Nie ma wpływu na ustawienia konta Użytkownika Google i dlatego tylko Użytkownik decyduje o wykorzystaniu swoich danych w ramach usług i narzędzi Google. Sposób ich zabezpieczenia znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 3. Nad Zagożdżonką nie sprzedaje danych i nie udostępnia żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynymi wyjątkami są wyżej wymienione podmioty, które świadczą usługi umożliwiające prawidłowe działanie Nad Zagożdżonką.
 4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§6 Polityka cookies

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Nad Zagożdżonką stosuje pliki cookies. Korzystanie z Nad Zagożdżonką oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z Nad Zagożdżonką oznacza akceptację przez klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
 2. Nad Zagożdżonką używa plików cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb Użytkowników, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
 4. Nad Zagożdżonką stosuje dwa typy plików cookies:
  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 5. Serwisy obce, do których niekiedy odsyła Nad Zagożdżonką, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:
  1. w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy,
  2. w serwisie facebook – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu facebook dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies,
  3. w serwisie Twitter – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Twitter dostępna jest pod adresem https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.
 6. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
 7. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

§7 Obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Wydawca zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§8 Przepisy końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://nadzagozdzonka.pl/regulamin.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Wydawcy.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Nad Zagożdżonką w każdym czasie.