Pionki Obiektywnie – nieobiektywne kłamstwa

13.03.2024 źródło: PWKC Tekst przeczytasz w 5 min.

10.03.2024 r. na profilu Pionki Obiektywnie na Facebooku pojawił się post pełen oszczerstw i nieprawdziwych informacji.

Niestety jak to już jest normą komentatorów i „pisarzy” na różnych forach i stronach internetowych autor artykułu jest nieznany i nie ma odwagi się podpisać. Pozostaje anonimowy i pod płaszczem tej anonimowości wypisuje kłamstwa, aby manipulować mieszkańcami Pionek, a także wzbudzać strach i agresję wobec Spółki, jej Zarządu i Burmistrza Miasta. Ktoś, kto nie ma odwagi podpisać się imieniem i nazwiskiem pod tym co pisze i publikuje nie zasługuje, aby dawać wiarę w przekazywane wiadomości, bo gdyby były prawdziwe nie omieszkałby się podpisać.

Nie akceptujemy takich działań, ale ponieważ bywa niestety tak, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą postanowiliśmy odnieść się do treści zawartych w przywoływanym artykule, aby Mieszkańcy Pionek nie byli oszukiwani i manipulowani przez autora/kę tego postu, bo po prostu na to nie zasługują. Mieszkańcom należy się przede wszystkim szacunek i prawda.

  • Po pierwsze – Jesteśmy Spółką miejską, a Miasto Pionki posiada 100 % udziałów. Oznacza to, że wszystkie przychody pozostają „w mieście”, nie ma możliwości przekazania jakichkolwiek środków dla innych podmiotów (właścicieli). Naszą działalność prowadzimy tak, aby była jak najkorzystniejsza dla naszych mieszkańców. Mamy profesjonalną załogę, która z poświęceniem wykonuje powierzone zadania bez względu na porę dnia czy nocy, czy to w dzień roboczy, czy świąteczny. I w tym miejscu składamy naszym pracownikom za to wyrazy najgłębszego podziękowania. Dziękujemy również Radzie Nadzorczej za wskazówki i działania, które doprowadziły do sytuacji, że Spółka wyszła z handlu emisjami CO2 za których wykup rocznie płaciliśmy ponad 10 milionów złotych i kwota ta miała wpływ na wysokość taryfy za ciepło.

  • Po drugie – Urząd Regulacji Energetyki nie potwierdza, że prawie od roku ceny ciepła w Spółce PWKC były sztucznie zawyżone – jak twierdzi autor przedmiotowego postu. Warto stanowczo podkreślić, że do postu, do którego się odnosimy została załączona Decyzja URE, w którym Urząd postanawia zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę ciepła, stanowiącą załącznik do przedmiotowej Decyzji. Konia z rzędem temu, kto znajdzie choćby jedno słowo „zawyżona” wymienionego nawet przez wszystkie przypadki. Nie, wprost przeciwnie, w uzasadnieniu czytamy min. „W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art.44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne. Ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej, zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy”. Czytając ze zrozumieniem przywoływany cytat z Decyzji URE nie da się go inaczej zrozumieć niż jak: PWKC profesjonalnie i zgodnie z przepisami ustawy opracowało taryfę, a jej kalkulacja nastąpiła wyłącznie na podstawie uzasadnionych przychodów związanych z prowadzoną działalnością. Koniec i kropka. Nie można znając język polski inaczej tych słów zrozumieć.

  • Po trzecie – autor postu pisze m.in: „Spółka zaczęła się wycofywać z tych działań. M.in. unieważniła przetarg, który służył tylko i wyłącznie przedłużeniu postępowania o zatwierdzenie niższych cen. Spółka broniła się przed tym” – oczywiście to bzdury i kolejne kłamstwo. Autor tych słów może oczywiście tworzyć sobie własny wyimaginowany świat opierający się na kłamstwach, ale prawda przedstawia się następująco:

– decyzja o zmianie systemu ciepłowniczego (z węglowego na gazowe) zapadła w 2019 roku i była szeroko konsultowana społecznie oraz zyskała jego aprobatę co do budowy 5 kotłowni gazowych. Także w tym samym roku w listopadzie Spółka złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tej inwestycji, której koszt wg cen z tamtego roku oszacowano na 13.500.000 zł.

– dopiero po prawie 3 latach od złożenia wniosku (lipiec 2022 r.) Spółka otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW na kwotę 10.424.385,00 zł. Kwota ta była niewystarczająca, ponieważ w międzyczasie na skutek pandemii i wojny na Ukrainie ceny materiałów budowlanych i usług niezbędnych do realizacji inwestycji zwiększyły się o kilkaset procent.

– ponieważ budowa ciepłowni gazowych, a tym samym odejście od horrendalnych opłat za emisję CO2 była w interesie miasta i mieszkańców Spółka wystąpiła do NFOŚiGW o zwiększenie kwoty dofinansowania. Pomimo odmowy z Funduszu w dniu 28.04.2023 r. został ogłoszony przetarg na budowę kotłowni. Spółka miała nadzieję, że oferty nie będą znacząco wyższe i będzie możliwe, aby ze środków własnych dołożyć brakującą (niewielką kwotę). W dniu 01.06.2023 r. odbyło się otwarcie ofert. Zgłosił się jeden wykonawca, który za wykonanie zadania złożył ofertę na kwotę 33.886.500,00 zł. Była to kwota zbyt wysoka, dlatego przetarg został unieważniony i ogłoszony nowy.

– 13.09.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert drugiego przetargu. Zgłosiło się trzech wykonawców, którzy za wykonanie przedmiotowego zadania zaproponowali następujące kwoty: pierwszy wykonawca – 41.586.597,61 zł; drugi wykonawca – 36.626.665,71 zł; trzeci wykonawca – 37.884.000,00. Niestety wszystkie trzy złożone oferty przekraczają możliwości finansowe Spółki.

– w tym stanie Spółka ponownie zwróciła się do Funduszu o aktualizację kwot dofinansowania jednocześnie w oczekiwaniu na odpowiedź wydłużając termin związania z ofertą. Ponieważ Narodowy Fundusz nie przysłał odpowiedzi, a kończył się termin związania z ofertą, na podstawie opinii Komisji Przetargowej Zarząd Spółki unieważnił i ten drugi przetarg.

  • Po czwarte – powyżej przedstawione fakty dotyczące budowy kotłowni wskazują wyłącznie na determinację Spółki w celu uzyskania zwiększenia (urealnienia) kwoty otrzymanej dotacji i pożyczki, aby zrealizować tą bardzo ważną, fundamentalną dla mieszkańców inwestycję. W żaden sposób nie można stawiać tezy, że te działania służyły tylko przedłużeniu postępowania o zatwierdzeniu niższych cen – nie służyły! Gdyby Fundusz przychylił się do wniosku Spółki o zwiększenie dofinansowania, inwestycja byłaby realizowana.

  • Po piąte – jak już tu podnoszono, w sprawach zatwierdzenia taryf obowiązują nas procedury do czasu wydania Decyzji przez URE. Aktualna decyzja została opublikowana przez URE 26 lutego 2024r. i może być wprowadzona dostosowania przez Spółkę w dniach pomiędzy 11 marca a 11 kwietnia 2024 r. W dniu 11 marca zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu nowej taryfy z dniem pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego to znaczy od 1 kwietnia 2024 r.

Reasumując, pragniemy po raz kolejny podkreślić, a wiele razy te informacje były podawane do publicznej wiadomości; że zgodnie z zaleceniami Pana Burmistrza działalność miejskiej Spółki PWKC nie jest nastawiona na osiąganie zysków kosztem drenażu portfeli naszych mieszkańców. Spółka ma tak prowadzić działalność, aby nie przynosić strat, a jej plany, w tym inwestycyjne nie obciążały mieszkańców ponadto co jest niezbędne do zapewnienia stałego dostarczania energii cieplnej, wody i odbioru ścieków.

 

Zarząd Spółki

Zobacz także

Tang Soo Do Pionki czołowym klubem XXX-lecia Polskiej Unii Taekwon-do
Tang Soo Do Pionki czołowym klubem XXX-lecia Polskiej Unii Taekwon-do
Tang Soo Do Pionki ponownie czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Tang Soo Do Pionki ponownie czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Amelia Wojda najlepszą zawodniczką „Piaseczno Open XII”
Amelia Wojda najlepszą zawodniczką „Piaseczno Open XII”
Poranek z teatrem dla najmłodszych
Poranek z teatrem dla najmłodszych
„TE MURY” w dwóch aktach – premiera spektaklu Teatru Czerwoniutkie
„TE MURY” w dwóch aktach – premiera spektaklu Teatru Czerwoniutkie