Nabór wniosków do PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne

19.04.2024 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

Od 30 kwietnia 2024, od godziny 14.00 będzie można złożyć wniosek w ramach Priorytetu 5 Wsparcie doraźne, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, edycja 2024.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Podmioty uprawnione:

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. Spółdzielnie socjalne;
 4. Koła Gospodyń Wiejskich;
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną działalnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty nieuprawnione:

Podmioty niemieszczące się w katalogu podmiotów uprawnionych, w tym w szczególności:

 1. Stowarzyszenia samorządu terytorialnego,
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 UoDPPiW,
 3. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej,
 4. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 5. Organizacje, które do dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły zadań dofinansowanych w poprzednich edycjach Programu (dotyczy zadań zakończonych oraz sprawozdań częściowych za rok 2022),

oraz

 • PROO5

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie w edycji PROO:

 • w Priorytetach 1a oraz 2a w edycji 2022-2023;
 • w Priorytetach 3 oraz 4 w edycji 2023;
 • w Priorytecie 5 w edycji 2023 w tej samej ścieżce („Pomoc doraźna” lub/i „Życie publiczne” lub/i „Członkostwo”);

oraz podmioty zakwalifikowane do dofinansowania w ramach edycji 2024 Programu w Priorytetach 1a, 3 oraz 4.

 

Więcej informacji na stronie naboru

https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-proo-5-2024/

 

Link do Regulaminu:

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2024/04/PROO-Regulamin-2024-15.04…

Zobacz także

„TE MURY” w dwóch aktach – premiera spektaklu Teatru Czerwoniutkie
„TE MURY” w dwóch aktach – premiera spektaklu Teatru Czerwoniutkie
Tang Soo Do Pionki ponownie czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Tang Soo Do Pionki ponownie czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Moto Kropla w Pionkach już po raz czwarty
Moto Kropla w Pionkach już po raz czwarty
Amelia Wojda najlepszą zawodniczką „Piaseczno Open XII”
Amelia Wojda najlepszą zawodniczką „Piaseczno Open XII”
Tang Soo Do Pionki czołowym klubem XXX-lecia Polskiej Unii Taekwon-do
Tang Soo Do Pionki czołowym klubem XXX-lecia Polskiej Unii Taekwon-do