Otwieramy Basen Miejski

04.05.2021 źródło: POSiR Tekst przeczytasz w 5 min.

Informujemy mieszkańców miasta Pionki, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 (Dz. U. 2021 poz. 814 §1 pkt. 2) Basen Miejski w Pionkach będzie dostępny dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży do 18. roku życia od dnia 5 maja 2021 według obowiązującego  harmonogramu zajęć.

O wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem Basenu Miejskiego będziemy informowali na bieżąco.

 

Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla użytkowników Basenu Miejskiego w Pionkach

 

W związku ze zmianami, wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, wymagania i zalecenia bezpieczeństwa zostały zaktualizowane i dostosowane do zaawansowania epidemicznego w kraju.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Basenu Miejskiego jest Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Wszystkie wymagania zostały opracowane w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dn. 01.06.2020r. (https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny) oraz o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 814 §1 pkt. 2).
 3. Basen Miejski dostępny jest wyłącznie na potrzeby zorganizowanych zajęć dzieci i młodzieży do 18. roku życia od 05.05.2021 zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć.
 4. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Basenu Miejskiego należy kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie (nr tel. 667 656 500) z recepcją basenu w godzinach otwarcia lub poprzez Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (nr tel. 516 275 634 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa na obiekcie.
 6. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. Należy ściśle przestrzegać poleceń pracowników basenu.
 7. W pozostałych kwestiach, nie ujętych w powyższych zaleceniach obowiązuje ogólny dotychczasowy regulamin Basenu Miejskiego.
 8. Celem wdrażanych procedur jest:
  • zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników basenu;
  • ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia;

§ 2 Zalecenia ogólne dla użytkowników Basenu Miejskiego

 1. Nie należy korzystać z basenu w przypadku przebywania na kwarantannie / izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie / izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
 2. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość (1,5 m) od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu (także w otoczeniu pływalni tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika) jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren basenu (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 3. Na terenie całego basenu w widocznych i ogólnodostępnych miejscach rozmieszczone są informacje dotyczące zaleceń i instrukcji postępowania. O swoich wątpliwościach należy poinformować obsługę Basenu Miejskiego.
 4. Należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. Użytkownicy w miarę możliwości powinni być wyposażeni we własne środki ochrony indywidualnej.
 5. Zakrywanie ust i nosa odnosi się do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
 6. Należy korzystać (w miarę możliwości) z własnego sprzętu wodnego, przyborów toaletowych (ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 7. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami /urządzeniami publicznego użytku.
 8. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji, o ile to możliwe.
 9. Nie należy korzystać z basenu w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji (szczególnie dróg oddechowych) oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Nie należy (o ile nie jest to konieczne) przedłużać oczekiwania, pobytu ani odpoczynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych; zaleca się odpoczynek na zewnątrz.

§ 3 Regulamin użytkowania obiektu

 1. Jedyne wejście na teren Basenu Miejskiego możliwe jest wyłącznie od strony ul. Korczaka, a drzwi w czasie sprzyjających warunków pogodowych w miarę możliwości pozostają otwarte w czasie funkcjonowania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu, czyli 10 osób (nie wliczając w to pracowników obsługi, trenerów, instruktorów). Pracownicy basenu monitorują stale liczbę uczestników.
 3. W toaletach zamieszczone są szczegółowe instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk oraz zdejmowania / zakładania rękawiczek i maseczek jednorazowych.
 4. Użytkowników obowiązują strefy dla osób oczekujących na wejście do szatni, uwzględniając konieczność zachowania dystansu społecznego – minimum 1,5 m odległości według oznaczeń umieszczonych na podłodze. Brak możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego będzie natychmiastowo i każdorazowo zgłaszany stosownym organom.
 5. Użytkowników obowiązuje dezynfekcja przy wejściu na obiekt. Dezynfekatory z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne w obszarze wejścia i recepcji.
 6. W zajęciach zorganizowanych (dzieci szkolne i zajęcia klubów sportowych), mogą brać udział wyłącznie ich uczestnicy oraz opiekunowie / wychowawcy / trenerzy. Każda grupa zorganizowana musi mieć opiekuna.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej musi każdorazowo posiadać listę uczestników zajęć wraz z kontaktem telefonicznym i jest zobowiązany ją okazać na każdą prośbę pracowników obsługi.
 8. W celu usprawnienia korzystania oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników basenu, krzesła i ławki z hallu / poczekalni są wyłączone z użytkowania.
 9. W szatniach i przebieralni zapewniona jest ograniczona liczba ławek i szafek, z możliwością zachowania dystansu. Szafki, klucze do szafek i bransoletki są dezynfekowane po każdym użyciu.
 10. Przed wejściem na do hali basenowej obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad higieny – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem, przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 11. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegania zasad #DDM – Dystans – Dezynfekcja – Maseczka.
 12. Pracownicy obsługi i ratownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, a miejsca ich pracy, powierzchnie sanitarne i ogólnodostępne są każdorazowo dezynfekowane środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 13. Przed, w trakcie i po zamknięciu obiektu odbywa się dezynfekcja wszystkich powierzchni użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem klamek, drzwi, uchwytów szafek, półek, włączników światła, kurków baterii, poręczy i schodów.
 14. Toalety i łazienki, urządzenia sanitarne, kosze na odpady oraz pozostałe elementy wyposażenia sanitariatów poddawane są stałej dezynfekcji, a terminy dezynfekcji są rygorystycznie przestrzegane. Odbiór odpadów odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.
 15. Osoba podejrzana o zakażenie jest zobowiązana do bezpiecznego poczekania na transport w specjalnie wydzielonym miejscu w odległości minimum 1,5 m od pozostałych osób.

 

WAŻNE!

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu pracownicy mogą odmówić wejścia na teren obiektu. Taka osoba powinna niezwłocznie zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie poprzez numery alarmowe 999 albo 112.

Należy także niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikom obsługi (bezpośrednio lub telefonicznie).

Ważne telefony:

 • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 690 122 050 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
 • 667 656 500 – Basen Miejski w Pionkach
 • 516 275 634 – Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Dyrektor POSiR
/-/ Andrzej Iwanowski

Zobacz także

Maturalny maraton. Czas start!
Maturalny maraton. Czas start!
Kosztowne poprawki zaniechań poprzedników
Kosztowne poprawki zaniechań poprzedników
Manhattan wreszcie doczeka się modernizacji
Manhattan wreszcie doczeka się modernizacji
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej