Otwarcie lodowiska Biały Orlik

12.02.2021 źródło: POSiR Tekst przeczytasz w 8 min.

Już od soboty 13 lutego 2021 r. rusza lodowisko miejskie. Wszystkich spragnionych jazdy na łyżwach serdecznie zapraszamy.

 

Burmistrz Miasta Pionki oraz Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na otwarcie lodowiska Biały Orlik ul. Leśna 1 w Pionkach w godzinach 14:00 - 21:00.

Poniżej przedstawiamy kilka reguł i zasad, które wprowadziliśmy dla zachowania wspólnego bezpieczeństwa Mieszkańców i pracowników lodowiska.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA “BIAŁY ORLIK” W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Przed wejściem prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem.

 1. Zasady  zostały  opracowane  na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  21  grudnia  2020 r.  (Dz.U. 2020, poz 2316) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 2. Zabrania  się  korzystania  z  lodowiska  osobom  z  objawami  jakiejkolwiek  infekcji. 
 3. Przy okienku wypożyczalni może przebywać tylko i wyłącznie jedna osoba (z wyłączeniem osób zamieszkujących razem). 
 4. Klienci zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu w kolejce do wypożyczalni.
 5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy lodowiska są zobowiązani do opuszczenia obiektu po zakończeniu korzystania z usług.
 6. Wszystkich użytkowników obowiązują zasady przestrzegania higieny zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 takie jak: częsta dezynfekcja rąk, zachowanie odległości od innych.
 7. Każdy użytkownik lodowiska ma obowiązek zasłaniania nosa i ust na całym terenie obiektu.
 8. Pozostałe zasady określa regulamin ogólny obiektu lodowiska.
 9. Wejście na teren lodowiska oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w wyżej wymienionych  dokumentach.
 10. Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, wytycznych GIS, zostaną poproszeni o natychmiastowe opuszczenie obiektu sportowego.

 

REGULAMIN LODOWISKA

 1. Lodowisko jest zarządzane przez  Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pionkach.
 2. Lodowisko jest czynne:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 -21.00 – ostatnie wejście o godzinie 20:00
  • sobota, niedziela w godzinach 14:00 – 21:00 – ostatnie wejście o godzinie 20:00
  • przerwa konserwacyjna codziennie w godz. 13.00 - 14.00
 3. Na lodowisko korzystający wchodzi o pełnych godzinach.
 4. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez POSiR. W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 5. Podczas przerw na konserwację płyty lodowiska wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu. 
 6. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób.
 7. Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 8. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko, na okres 45 min.
 9. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.
 10. Na sygnał oznaczający koniec czasu wejścia, podany przez obsługę lodowiska, korzystający powinni opuścić taflę lodowiska  przez bramkę wyjściową.
 11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 12. Służby porządkowe i obsługa lodowiska są uprawnione do kontroli osób korzystających z lodowiska w celu ustalenia  tożsamości oraz sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu.
 13. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.
 14. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.
 15. Wprowadza się obowiązkową jazdę w kasku dla osób poniżej 16 roku życia.
 16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna  odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 17. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 18. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wnoszenia i spożywania art. spożywczych na tafli lodowiska,
  • niszczenie sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,
  • stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd,
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
 19. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób wskazujących na spożycie alkoholu, zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia.
 20. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 21. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lodowiska administrator obiektu  nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną. 
 23. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 24. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 25. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 26. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z lodowiska.
 27. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. temp. otoczenia powyżej 10°C, dużych  opadów śniegu,  deszczu  lub  awarii  urządzeń  lodowiska.
 28. Zasady bezpieczeństwa związane w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19 zawarte są w dokumencie  pt. ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA „BIAŁY ORLIK” W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  ŁYŻEW

 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Wypożyczalnia czynna jest: 30 minut przed rozpoczęciem pracy lodowiska do 30 minut po zamknięciu lodowiska.
 3. Wypożyczanie łyżew na daną godzinę rozpoczyna się 30 minut przed wejściem na lód, a zdanie łyżew do wypożyczalni musi nastąpić do 15 minut od zakończenia jazdy na lodzie. Po przekroczeniu określonego czasu naliczana będzie opłata jak za następną godzinę wypożyczenia.
 4. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane.
 5. Łyżwy wypożycza się wyłącznie za kaucją w wysokości 150 zł lub na podstawie dobrowolnie zostawionego ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem wypożyczającego.
 6. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew w ciągu 15 minut po zakończeniu okresu wypożyczenia.
 7. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
 8. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni.
 9. W wypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 min. po upływie czasu, na jaki zostały wypożyczone, pobierana będzie opłata za czas następnej sesji.
 10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 11. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie, co najmniej 150 zł, w zależności od typu wypożyczonego sprzętu. Za uszkodzenie łyżew wysokość i formę rekompensaty ustala Urząd Miasta Pionki.
 12. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu.
 13. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
 14. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z obowiązującym regulaminem i jego przestrzegania.
 15. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są w kasie obsługującej lodowisko.

 

CENNIK LODOWISKA BIAŁY ORLIK

Opłata za bilet wstępu na lodowisko (45 min.):

 1. Dorośli – 7 zł,
 2. Dzieci i młodzież do lat 18, emeryci, renciści (1 godz. dziennie) – 5 zł,
 3. Młodzież ucząca się do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna lub studencka) – 5 zł,
 4. Posiadacze KDR (1 godz. dziennie) – 5 zł,
 5. Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia ( legitymacja emeryta lub rencisty) – 5 zł,
 6. Zasłużeni i honorowi dawcy krwi (legitymacja + dowód osobisty) – 5 zł,
 7. Kombatanci i weterani wojenni, po okazaniu dokumentów uprawniających – 5 zł,
 8. Osoby niepełnosprawne (1 godz. dziennie) – 3,5 zł,
 9. Opiekun osoby niepełnosprawnej – 3,5 zł,
 10. Bilet ( 1 rodzic + 2 dzieci ) – 15 zł,
 11. Bilet ( 2 rodziców + 1 dziecko ) – 17 zł,
 12. Bilet ( 2 rodziców + 2 dzieci) – 19 zł.

Karnety:

 1. Karnet dla dorosłych ( 10 x 45 min.) – 60 zł
 2. Karnet ( 10 x 45 min.) dla dzieci i młodzieży do lat 18, emeryci, renciści – 40 zł,
 3. Młodzież ucząca się do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna /studencka) – 40 zł,
 4. Karnet (10 x 45 min.) dla posiadaczy KDR – 40 zł,
 5. Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia ( legitymacja emeryta lub rencisty) – 40 zł,
 6. Honorowi dawcy krwi (legitymacja + dowód osobisty) – 40 zł,
 7. Kombatanci i weterani wojenni, po okazaniu dokumentów uprawniających – 40 zł,
 8. Karnet (10 x 45 min.) dla osób niepełnosprawnych – 30 zł,
 9. Karnet (10 x 45 min.) opiekun osoby niepełnosprawnej – 30 zł.

Wypożyczenie łyżew (1 para łyżew/45 min.)

 1. dorośli – 6 zł,
 2. dzieci i młodzież do lat 18, emeryci, renciści – 4 zł,
 3. młodzież ucząca się do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna lub studencka) – 4 zł,
 4. emeryci i renciści powyżej 60 roku życia ( legitymacja emeryta lub rencisty) – 4 zł,
 5. zasłużeni honorowi dawcy krwi (legitymacja + dowód osobisty) – 4 zł,
 6. kombatanci i weterani wojenni, po okazaniu dokumentów uprawniających – 4 zł,
 7. posiadacze KDR – 4 zł,
 8. osoby niepełnosprawne – 3 zł,
 9. opiekun osoby niepełnosprawnej – 3 zł,

Ostrzenie łyżew ( jednorazowo)

 1. dorośli– 8 zł,
 2. dzieci i młodzież do lat 18, emeryci, renciści – 5 zł,
 3. młodzież ucząca się do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna lub studencka) – 5 zł,
 4. emeryci i renciści powyżej 60 roku życia ( legitymacja emeryta lub rencisty) – 5 zł,
 5. zasłużeni honorowi dawcy krwi (legitymacja + dowód osobisty) – 5 zł,
 6. kombatanci i weterani wojenni, po okazaniu dokumentów uprawniających – 5 zł,
 7. posiadacze KDR – 5 zł,
 8. osoby niepełnosprawne – 4 zł,
 9. opiekun osoby niepełnosprawnej – 4 zł,

Wypożyczenie kasku (jednorazowo)

 1. dorośli – 4 zł,
 2. dzieci do lat 7 – bezpłatnie
 3. dzieci i młodzież od lat 8 do 18 lat, emeryci i renciści – 3 zł,
 4. młodzież ucząca się do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna lub studencka) – 3 zł,
 5. emeryci i renciści powyżej 60 roku życia ( legitymacja emeryta lub rencisty) –3 zł,
 6. zasłużeni honorowi dawcy krwi (legitymacja + dowód osobisty) – 3 zł,
 7. kombatanci i weterani wojenni, po okazaniu dokumentów uprawniających – 3 zł,
 8. posiadacze KDR – 3 zł,
 9. osoby niepełnosprawne – 2 zł,
 10. opiekun osoby niepełnosprawnej – 2 zł,

Chodzik do nauki jazdy na łyżwach (jednorazowo)

 1. dorośli– 6 zł,
 2. dzieci i młodzież  8 do 18 lat, emeryci i renciści (1 godz. dziennie) – 4 zł,
 3. młodzież ucząca się do 26 roku życia (ważna legitymacja szkolna lub studencka) – 4 zł,
 4. emeryci i renciści powyżej 60 roku życia ( legitymacja emeryta lub rencisty) – 4 zł,
 5. zasłużeni honorowi dawcy krwi (legitymacja + dowód osobisty) – 4 zł,
 6. kombatanci i weterani wojenni, po okazaniu dokumentów uprawniających – 3 zł,
 7. posiadacze KDR (1 godz. dziennie) – 4 zł,
 8. osoby niepełnosprawne (1 godz. dziennie) – 3 zł,
 9. opiekun osoby niepełnosprawnej – 3 zł.

Zobacz także

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Otwieramy Basen Miejski
Otwieramy Basen Miejski
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Półmetek spełnionych zamierzeń
Półmetek spełnionych zamierzeń
Kosztowne poprawki zaniechań poprzedników
Kosztowne poprawki zaniechań poprzedników