Od 31 maja zapraszamy na basen

28.05.2021 źródło: POSiR Tekst przeczytasz w 5 min.

Dobra wiadomość dla korzystających z miejskiego basenu. Już od najbliższego poniedziałku (31 maja) obiekt zostanie otwarty dla wszystkich użytkowników.

 

Od 31 maja zapraszamy na basen

Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla użytkowników Basenu Miejskiego w Pionkach

W związku ze zmianami, wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, wymagania i zalecenia bezpieczeństwa zostały zaktualizowane i dostosowane do zaawansowania epidemicznego w kraju.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Basenu Miejskiego jest Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Wszystkie wymagania zostały opracowane w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dn. 01.06.2020r. (https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny) oraz o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. (Dz. U. 2021 poz. 814 §1 pkt. 31).
 3. Na Basenie Miejskim jednocześnie może przebywać liczba osób nie większa niż połowa obłożenia basenu, tj. maksymalnie 10 osób, z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.
 4. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Basenu Miejskiego należy kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie (nr tel. 667 656 500) z recepcją basenu w godzinach otwarcia lub poprzez Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (nr tel. 516 275 634 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa na obiekcie.
 6. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. Należy ściśle przestrzegać poleceń pracowników basenu.
 7. W pozostałych kwestiach, nie ujętych w powyższych zaleceniach obowiązuje ogólny dotychczasowy regulamin Basenu Miejskiego.
 8. Celem wdrażanych procedur jest:
  • zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników basenu;
  • ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia;

§ 2 Zalecenia ogólne dla użytkowników Basenu Miejskiego

 1. Nie należy korzystać z basenu w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
 2. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość (1,5 m) od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu (także w otoczeniu pływalni tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika) jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren basenu (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 3. Na terenie całego basenu w widocznych i ogólnodostępnych miejscach rozmieszczone są informacje dotyczące zaleceń i instrukcji postępowania. O swoich wątpliwościach należy poinformować obsługę Basenu Miejskiego.
 4. Należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. Użytkownicy w miarę możliwości powinni być wyposażeni we własne środki ochrony indywidualnej.
 5. Zakrywanie ust i nosa odnosi się do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych.
 6. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
 7. Należy korzystać (w miarę możliwości) z własnego sprzętu wodnego, przyborów toaletowych (ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 8. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 9. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji, o ile to możliwe.
 10. Nie należy korzystać z basenu w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji (szczególnie dróg oddechowych) oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Nie należy (o ile nie jest to konieczne) przedłużać oczekiwania, pobytu ani odpoczynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych; zaleca się odpoczynek na zewnątrz.

§ 3 Regulamin użytkowania obiektu

 1. Jedyne wejście na teren Basenu Miejskiego możliwe jest wyłącznie od strony ul. Korczaka, a drzwi w czasie sprzyjających warunków pogodowych w miarę możliwości pozostają otwarte w czasie funkcjonowania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu, czyli 10 osób (nie wliczając w to pracowników obsługi, trenerów, instruktorów). Pracownicy basenu monitorują stale liczbę uczestników.
 3. W toaletach zamieszczone są szczegółowe instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk oraz zdejmowania / zakładania rękawiczek i maseczek jednorazowych.
 4. Użytkowników obowiązują strefy dla osób oczekujących na wejście do szatni, uwzględniając konieczność zachowania dystansu społecznego – minimum 1,5 m odległości według oznaczeń umieszczonych na podłodze. Brak możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego będzie natychmiastowo i każdorazowo zgłaszany stosownym organom.
 5. Użytkowników obowiązuje dezynfekcja przy wejściu na obiekt. Dezynfekatory z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne w obszarze wejścia i recepcji.
 6. W zajęciach zorganizowanych (dzieci szkolne i zajęcia klubów sportowych), mogą brać udział wyłącznie ich uczestnicy oraz opiekunowie/wychowawcy/trenerzy. Każda grupa zorganizowana musi mieć opiekuna.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej musi każdorazowo posiadać listę uczestników zajęć wraz z kontaktem telefonicznym i jest zobowiązany ją okazać na każdą prośbę pracowników obsługi.
 8. W celu usprawnienia korzystania oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników basenu, krzesła i ławki z hallu / poczekalni są wyłączone z użytkowania.
 9. W szatniach i przebieralni zapewniona jest ograniczona liczba ławek i szafek, z możliwością zachowania dystansu. Szafki, klucze do szafek i bransoletki są dezynfekowane po każdym użyciu.
 10. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad higieny – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem, przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 11. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegania zasad #DDM – Dystans – Dezynfekcja – Maseczka.
 12. Pracownicy obsługi i ratownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, a miejsca ich pracy, powierzchnie sanitarne i ogólnodostępne są każdorazowo dezynfekowane środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 13. Przed, w trakcie i po zamknięciu obiektu odbywa się dezynfekcja wszystkich powierzchni użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem klamek, drzwi, uchwytów szafek, półek, włączników światła, kurków baterii, poręczy i schodów.
 14. Toalety i łazienki, urządzenia sanitarne, kosze na odpady oraz pozostałe elementy wyposażenia sanitariatów poddawane są stałej dezynfekcji, a terminy dezynfekcji są rygorystycznie przestrzegane. Odbiór odpadów odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.
 15. Osoba podejrzana o zakażenie jest zobowiązana do bezpiecznego poczekania na transport w specjalnie wydzielonym miejscu w odległości minimum 1,5 m od pozostałych osób.

 

WAŻNE!

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu pracownicy mogą odmówić wejścia na teren obiektu. Taka osoba powinna niezwłocznie zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie poprzez numery alarmowe 999 albo 112.

 

Należy także niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikom obsługi (bezpośrednio lub telefonicznie).

 • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 690 122 050 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
 • 667 656 500 – Basen Miejski w Pionkach
 • 516 275 634 – Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Dyrektor POSiR
/-/ Andrzej Iwanowski

Zobacz także

Uszczelniamy system
Uszczelniamy system
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Tomasz Wróblewski - jubileuszowa wystawa malarstwa
Tomasz Wróblewski - jubileuszowa wystawa malarstwa
Ogromna akcja strażaków w Soudal
Ogromna akcja strażaków w Soudal