Nadzwyczajna sytuacja na sesji Rady Miasta

16.11.2023 Tekst przeczytasz w 5 min.

Zaplanowana na 14 listopada nadzwyczajna LXXVII sesja Rady Miasta rozpoczęła się tuż po godz. 14:30, a zakończyła 3 minuty później. Powodem zamknięcia obrad był brak wymaganej większości składu – na 15 członków przybyło tylko pięciu radnych i w związku z tym niemożliwe było podjęcie uchwał.

Przed planowaną sesją zwołane zostało posiedzenie Komisji finansów i budżetu w celu omówienia i zaopiniowania projektów uchwał – wszystkie związane z finansami miasta na rok obecny oraz 2024. Na 6 członków Komisji przybyło jedynie 3, a więc tu również brak wymaganego quorum by zaopiniować projekty. Obecni na Komisji byli: przewodniczący Piotr Nowak, Włodzimierz Szałabaj i Wojciech Maślanek oraz radni niebędący członkami: Grzegorz Wąsik i Dawid Jaroszek. Nieobecni członkowie Komisji to: Paweł Abramowicz, Stanisław Pacan i Tomasz Łyżwa.

Pomimo braku możliwości zaopiniowania projektów uchwał, radni przystąpili do omówienia przedłożonych 7 dni wcześniej dokumentów w sprawie:

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 1),
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt nr 2),
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (projekt nr 3),
  • zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok (projekt nr 4).

Projekt nr 1 bezpośrednio wynika z treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli górnych granic stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym, które corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i ogłasza w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wzrost cen wyniósł 15%.

W mieście Pionki od roku 2018 nadal obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Rady Miasta Pionki Nr LI/356/2017 z dnia 21 listopada 2017 r., zaś górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych wzrastały odpowiednio: w roku 2018 o 1,6%, w roku 2019 o 1,8%, w roku 2020 o 3,9%, w roku 2021 o 3,6%, w roku 2022 o 11,8% i w roku 2023 o 15%. Łącznie górne stawki podatku od nieruchomości za okres ostatnich 6 lat wzrosły o 37,7%, a projekt uchwały zakłada ich zwiększenie o 15%.

Podczas dyskusji wybrzmiało, iż miasto Pionki jest najprawdopodobniej jedynym samorządem, który od 6 lat nie zmienił stawek podatków od nieruchomości. W ostatnim czasie rada gminy Pionki podjęła uchwałę o zwiększeniu wysokości swoich podatków i np. w ubiegłym roku za 1 m2 nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w gminie Pionki obowiązywała stawka 1,02 zł, w roku 2024 wynosić będzie 1,17 zł, a tymczasem w mieście Pionki ta stawka wynosi 0,82 zł i miałaby być zmieniona na 0,94 zł/m2. W przypadku niepodjęcia uchwały o zmianie stawek podatku według propozycji, wpływy do budżetu miasta będą uszczuplone o 1.318.000,00 zł.

Projekt nr 2, dotyczący wysokości stawek podatku od środków transportowych również został opracowany na mocy danych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przewiduje wzrost o 15%. Ostatnią zmianę wysokości stawki Rada Miasta wprowadziła w listopadzie 2017 r.

Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przewiduje wzrost opłaty z 21 zł/os do kwoty 28 zł, co spowodowane jest brakiem zbilansowania systemu i po raz kolejny dopłatą z budżetu miasta w wysokości 800.000,00 zł. Radni podczas dyskusji próbowali wypracować konsensus – ustalono, że w związku z faktem, że ceny na składowiskach odpadów oraz inne koszty gospodarki odpadami wzrastają z roku na rok, należałoby wprowadzać niewielkie podwyżki opłat, np. o 2-3 zł rocznie, a nie jak do tej pory stosować podwyżkę skokową raz na kilka lat, co powoduje brak zrozumienia ze strony mieszkańców oraz sprzeciw wobec tak znaczących wzrostów. Obowiązująca opłata została przyjęta przez Radę Miasta w 2020 r. i przez ten czas każda z proponowanych podwyżek spotykała się z odmową. W związku z tym każdego roku z budżetu miasta pokrywane są różnice – w 2022 r. było to 700.000,00 zł, w 2023 już 800.000,00 zł, a na przestrzeni trwania tej kadencji Rada Miasta zdecydowała się dopłacić do śmieci komunalnych łącznie ponad 4 mln zł za które można byłoby wykonać wiele inwestycji istotnych dla mieszkańców, np. nową nawierzchnię na ul. Szpitalnej i dalszą część ul. Niepodległości lub dokonać budowy ulic w miejsce dróg gruntowych. Pieniądze potrzebne na dopłaty do odpadów przekazywane są z innych działów budżetu, kosztem koniecznych do poniesienia wydatków. Radni ustalili, że takie działanie jest niewłaściwe nie tylko dla finansów miasta, ale także jest działaniem na szkodę mieszkańców płacących podatki. Inne gminy dokonują weryfikacji stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych raz w roku lub maksymalnie raz na 2 lata, w mieście Pionki ostatnia zmiana miała miejsce blisko 4 lata temu.

Jednak nie wszyscy zgadzają się z tym postulatem. Radny Wojciech Maślanek optuje za tym, by pozostawić stawkę 21 zł/os, bez względu na rosnące koszty i odszukać osoby, które uchylają się od płacenia. Jego zdaniem brakująca kwota 800.000,00 zł to wynik tego, że mieszkańcy celowo zaniżają liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. „Musimy wypracować takie metody i system uszczelniania ludzi produkujących śmieci, których nie mamy w systemie i myślę, że spokojnie 21 złotych nam wystarczy” mówił podczas posiedzenia Komisji budżetu i finansów. Burmistrz poinformował, że tylko od 1 stycznia do 31 października bieżącego roku wystawiono 100 wezwań do właścicieli nieruchomości i dzięki temu do systemu dopisano 96 osób. Do zarządów i administracji wspólnot mieszkaniowych skierowano 37 pism w celu weryfikacji, co skutkowało dopisaniem kolejnych 33 osób. Weryfikacja liczby osób zamieszkujących nieruchomości jednorodzinne spowodowała, że do systemu dopisano 12 osób. Jednak by uzyskać brakujące 800.000,00 zł według propozycji przewodniczącego Rady Miasta, w systemie powinno znaleźć się jeszcze 3.174 dodatkowych mieszkańców. Jednak nierealne jest to, by aż tyle osób celowo unikało płacenia za śmieci, szczególnie w sytuacji, gdy za celowo poświadczenie nieprawdy w deklaracji grozi kara – opłatę można naliczyć nawet do 5 lat wstecz.

Projekt nr 4 dotyczy zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 i wynika bezpośrednio z analizy finansów przeprowadzonej na podstawie wykonania planu dochodów i wydatków za III kwartał roku budżetowego. Dodatkowo w budżecie należy wygospodarować kwotę 1.150.000,00 zł konieczną na wypłatę odszkodowania dla wykonawcy pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim, przyznanego wyrokiem sądu. Zlecone w poprzedniej kadencji samorządu roboty dodatkowe przy budowie pawilonu nie zostały zapłacone i sąd uznał, iż Gmina Miasta Pionki wzbogaciła się kosztem przedsiębiorcy. Radni muszą również przeznaczyć środki na pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż na ostatniej sesji podjęli uchwałę z tym związaną, ale odrzucili zmiany w budżecie, tym samym nie wyrazili zgody na wykonanie uchwały, którą podjęli.

W związku z zaistniałą nadzwyczajną sytuacją nieobecności aż 10 radnych (Paweł Abramowicz, Zbigniew Belowski, Krzysztof Bińkowski, Wioletta Grzywacz, Paweł Kobylas, Tomasz Łyżwa, Stanisław Pacan, Kamil Panufnik, Anna Wierzycka, Iwona Wydmuch) żadna z proponowanych uchwał nie mogła zostać podjęta. Tym samym bezpośrednio po zakończeniu LXXVII sesji 14 listopada, burmistrz Robert Kowalczyk złożył wniosek o zwołanie posiedzenia w trybie nadzwyczajnym z tymi samymi projektami uchwał. Kolejna sesja musi odbyć się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Zobacz także

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”
Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”
Biały Orlik - koniec sezonu
Biały Orlik - koniec sezonu
Unijne pieniądze na modernizację Ogródka Jordanowskiego
Unijne pieniądze na modernizację Ogródka Jordanowskiego
Kontrole w mieście – z dużej chmury mały deszcz
Kontrole w mieście – z dużej chmury mały deszcz
Właściciele działek sąsiadujących z inwestycją Al. Jagiellońska
Właściciele działek sąsiadujących z inwestycją Al. Jagiellońska