Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Pionki dla ROD

10.02.2023 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

Burmistrz Miasta Pionki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie Gminy Miasta Pionki.

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

  • budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,
  • ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych oraz budowie systemów deszczowych.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Miasta Pionki lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 28.02.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
  2. projekt budowlany (jeśli jest wymagany);
  3. oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  4. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Uchwały Nr LIII/311/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Pionki, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2022 r. poz. 6263) oraz Uchwały Nr LXI/351/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/311/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 2 czerwca 2022r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Pionki, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2023 r. poz. 160).

Dokumenty do pobrania:

Zobacz także

Lodowisko „Biały Orlik” – zakończenie sezonu
Lodowisko „Biały Orlik” – zakończenie sezonu
Już wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach”.
Już wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana inwestycja pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach”.
Dziś Dzień Kobiet
Dziś Dzień Kobiet
Tang Soo Do Pionki czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Tang Soo Do Pionki czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Bieg Tropem Wilczym
Bieg Tropem Wilczym