Miliony złotych wydaliśmy w 2022 roku na inwestycje

04.04.2023 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 6 min.

Wojna w Ukrainie spowodowała wzrost napięć na rynkach finansowych, bezprecedensowy wzrost cen surowców oraz niepewności w gospodarce, co przejawia się rosnącą inflacją. Nie najlepsza sytuacja związana, wcześniej z pandemią a obecnie z wojną w Ukrainie, nie odbiła się w bardzo znaczący sposób na aktywności inwestycyjnej Miasta Pionki.

W 2022 roku zrealizowano inwestycje za ponad 16 milionów złotych, a ich realizacja nie byłaby możliwa bez dużego wsparcia ze środków zewnętrznych. Szerokie spektrum podejmowanych działań zaowocowało realizacją inwestycji dotyczących praktycznie każdego aspektu funkcjonowania miasta, takich jak: drogi, transport, bezpieczeństwo, gospodarka mieszkaniowa, sport, rekreacja itp.

Podstawowym celem zrealizowanych inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców Pionek.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na infrastrukturę miejską, w tym na poprawę stanu dróg gminnych.  Wśród zrealizowanych zadań drogowych, znajdują się, m. in.:

Modernizacja ul. Aleje Lipowe na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki. Na ten cel wydatkowano 3.326.290,00 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, wzmocniono konstrukcję istniejącej jezdni i położono nową nawierzchnię, przebudowano chodniki, wybudowano ścieżki rowerowe i zatoki parkingowe. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Polski Ład”.

Przebudowa ul. Targowej. Na ten cel wydano 1.199.084,65 zł.  Wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, odwodnienie ulicy, bezpieczne wyniesione przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, ciągi piesze ze ścieżką rowerową, oświetlenie w obrębie przejść dla pieszych. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa ul. Jordanowskiej kosztowała łącznie prawie 315.000 zł. W ramach zadania wykonano drogę jednokierunkową, chodnik i zjazdy oraz zatoki postojowe. Inwestycja realizowana była w latach 2021/22.

Modernizacja chodnika przy ul. Boh. Studzianek etap I – na ten cel wydatkowano kwotę 92.585,30 zł.  W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Miłej do ul. Reja.

W ramach programu Inicjatywy lokalnej na projekty realizowane wspólnie z innymi podmiotami - wydatkowano 84.485,87 zł w tym na:

  • utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej 5 kwotę 11.848,22 zł,
  • modernizację chodnika przy Al. Lipowe 1,3,5 kwotę 55.473,61 zł,
  • utwardzenie ternu przy ul. Leśnej 19 kwotę 14.624,70 zł,
  • wykonanie zatoki postojowej i remont chodnika przy ul. Zakładowej 10,12 kwotę 1.539,34 zł,
  • wykonanie dokumentacji kwotę 1.000,00 zł. 

– Na zadanie ‘’Wykonanie dokumentacji projektowej Nowej’’ wydatkowano 39.360,00 zł.  

- Na zadanie ‘’Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Pionkach - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych’’ w 2022r pozyskano kwotę 141.108,13 zł w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zadanie zostało wpisane do realizacji w 2023 roku. 

- „Regulacja własności gruntów.”  Na realizację zadania wydano 225.166,20 zł środki przeznaczono pod wykup działek pod projektowaną ulicę Jagiellońską. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022.

 

W zakresie budownictwa mieszkaniowego koszty poniesiono na realizację zadania „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17, Aleje Lipowe 9 i 13’’ w latach 2021-2023 zaplanowano wydatki w wysokości 7.300.777,38 zł, na modernizację trzech budynków wydatkowano w 2022r 4.834.299,63zł.  W  ramach zadania wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, izolację przeciwwilgociową, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych w częściach wspólnych i korytarzach, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie stropodachu, remont klatek schodowych i przestrzeni wspólnych, remont pomieszczeń piwnicy, modernizację instalacji elektrycznych (na klatkach schodowych, korytarzach i pozostałych pomieszczeniach wspólnych), modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Ponadto w ramach zadania wykonano zagospodarowania terenu wokół budynków odnowiono ciągi piesze, zrewitalizowano zieleń, wymieniono kosze na śmieci oraz wykonano remont nawierzchni wjazdu przy bloku Al. Lipowe 9, zakupiono również wyposażenie do świetlicy integracyjnej. Zadanie było współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

 

W zakresie bezpieczeństwa i transportu ponad 1.300.000 zł wydano na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem’’ na potrzeby jednostki OSP. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Modernizacja podjazdu przy budynku OSP kosztowała 46.835,50 zł, a środki w wysokości 20.000,00 zł, jako pomoc finansową w ramach funduszu wsparcia dla Policji.

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych’’ kosztował 367.647,00 zł, a jego realizacja była dofinansowana ze środków PFRON.    

Na zadanie „Eko przystanki w Gminie Miasto Pionki’’ wydatkowano 199.308,95 zł na wykonanie czterech eko przystanków, składających się z wiaty przystankowej wyposażonej w zielony dach i zielona pnącą ścianę z donicą oraz panel fotowoltaiczny z akumulatorem, oświetlenie wiaty z czujnikiem ruchu.  Wydatek dofinansowany był ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Sport i rekreacja, to kolejna sfera, na którą przeznaczone zostały środki finansowe, a w niej:

– na „Remont Basenu Miejskiego’’ wydatkowano kwotę 1.478.544,50 zł. Środki przeznaczono na zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego i gospodarczego, poprzez wymianę zniszczonych posadzek oraz okładzin ścian, wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano instalacje wodno- kanalizacyjne, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, instalację wentylacji mechanicznej oraz pomalowano remontowane pomieszczenia. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Polski Ład”.

– na budowę „Lokalnej strefa Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej przy ul. Zakładowej” wydano   622.010,40 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągów pieszych, wykonano elementy małej architektury, elementy edukacyjne i rekreacyjne, wykonano instalację elektryczną, instalację nawadniającą, wykonano pielęgnację istniejącego drzewostanu i wykonano nasadzenia zamienne. Zadanie było dofinansowane ze środków UE.

 

 „Budowa strefy relaksu przy tężni solankowej pomiędzy ulicami Adasia Guzala i Boh. Studzianek’’. kosztowała miasto 83.494,50 PLN. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni chodnika oraz nasadzenia zieleni wokół tężni.

W ramach zadania „Dostosowanie skateparku, szatni i zaplecza socjalnego znajdujących się w budynku gospodarczym do potrzeb mieszkańców wraz z poprawą bezpieczeństwa’’  wydatkowano 390.788,45 PLN na demontaż starych metalowych urządzeń skateparku i wymieniono je na nowe betonowe, w budynku zaplecza socjalnego wymieniono instalacje elektryczną i oświetlenie, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono stolarkę okienna i drzwiową oraz pomalowano pomieszczenia, ponadto wykonano monitoring całego obiektu. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych. Wydatkowano 70.183,93 zł na wykonanie modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, w ramach inwestycji wykonano demontaż i wymianę starych drewnianych elementów, wypełniono teren placu piaskiem, wyłożono warstwę trawy oraz wykonano metalowe ogrodzenie placu.

– „Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej” - opracowanie dokumentacji projektowej to koszt 79.781 zł. W 2022r wydatkowano 23.934,30 zł na sfinansowanie części złożonej dokumentacji. Zadanie wpisane zostało do wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji do 2023 roku.  

- Rodzinne Ogródki Działkowe. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na dotację dla trzech Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta. W ramach przekazanej dotacji wykonano: budowę świetlicy ogrodowej etap II przy ROD Krzewinka, wymieniono przestarzałe ogrodzenie przy ROD Zgoda 2 oraz utwardzono teren przeznaczony na miejsca parkingowe przy ROD Zgoda 4.  Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” wydatkowano kwotę 1.919.769,45 zł na zakup sprzęt komputerowego i oprogramowania. W ramach projektu wdrożono usługi elektroniczne z zakresu rekrutacji do szkół i przedszkoli, rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu, rozliczenie obiadów w placówkach oświatowych, oprogramowanie wspierające pracę Rady Miasta. Zadanie było dofinansowane ze środków UE.

 

Władze Gminy Miasta Pionki będą nadal kontynuowały działania w zakresie podnoszenia jakości życia w naszym mieście poprzez sukcesywne realizowanie projektów zarówno o szerokim, jak i bardzo lokalnym zakresie. Nadal będą czynione starania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, eliminacji kolejnych trudności występujących w przestrzeni funkcjonowania mieszkańców.

 

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Zobacz także

Informacja dot. funkcjonowania obiektów POSiR w okresie letnim
Informacja dot. funkcjonowania obiektów POSiR w okresie letnim
Rajd pokoleniowy „PIONKI W GRZE – chodzimy nie tylko z kijami”
Rajd pokoleniowy „PIONKI W GRZE – chodzimy nie tylko z kijami”
XVIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
XVIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
Branżowe Centrum Umiejętności w Pionkach
Branżowe Centrum Umiejętności w Pionkach
Iga Woźniak i Amelia Wojda Mistrzyniami Polski w Kickboxingu
Iga Woźniak i Amelia Wojda Mistrzyniami Polski w Kickboxingu