Kto ustala cenę za wodę i ścieki?

11.01.2021 Tekst przeczytasz w 3 min.

Od 2018 ceny za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane oraz regulowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zatwierdza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. W 2018 r. Wody Polskie zatwierdziły taryfy, które obowiązują przez 3 kolejne lata.

Od 12 grudnia 2017 r. obowiązuje zmieniona ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła szereg istotnych modyfikacji. Przede wszystkim zmieniła dotychczasowe zasady nadzoru nad przedsiębiorstwami dostarczającymi wodę i odprowadzającymi ścieki. Jedną z najważniejszych innowacji jest utworzenie urzędu regulatora cen, czyli organu zatwierdzającego taryfę, którego funkcję pełni regionalny dyrektor zakładu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie.

Ze względu na fakt, że przepisy sprzed grudnia 2017 r. słabo chroniły interesy odbiorców usług, w tym mieszkańców przed nieuzasadnionym wzrostem cen, na mocy ustawy został powołany organ nadzoru w sprawach regulacji zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków. Rolą takiej instytucji jest nadzór nad wysokością cen i stawek opłat tak, aby były one racjonalne i uzasadnione wyłącznie niezbędnymi kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Odbiorcy usług nie są już zdani na taryfę ustalaną samodzielnie przez gminę, na podstawie okrojonych informacji przekazanych jej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Obecnie projekt taryfy jest weryfikowany przez niezależny od gminy i przedsiębiorstwa organ nadzoru.

W I kwartale 2021 r. przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przygotowywać będą wnioski taryfowe na kolejne 3 lata, które zatwierdzać będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zauważalnie powyżej poziomu inflacji mogą wzrosnąć taryfy za wodę i ścieki w pierwszym roku obowiązywania nowych taryf. Główną przyczyną jest znaczący wzrost kosztów energii elektrycznej i zagospodarowania odpadów ściekowych.

W 2021 r. nastąpi pierwsza weryfikacja założeń poczynionych 3 lata temu, kiedy nikt jeszcze nie zakładał tak znaczących podwyżek chociażby kosztów związanych z energią elektryczną, które to koszty są niezwykle istotne pod względem ich udziału w całości ponoszonych kosztów przez podmioty z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Aktualnie obowiązujące ceny za wodę i ścieki zostały zatwierdzone przez organ regulacyjny w 2018 r. na okres 3 lat. W 2018 r. przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wykorzystywały możliwość ustalania cen i stawek opłat za wodę i ścieki na trzy dwunastomiesięczne okresy. Zostały one zatwierdzone w ten sposób, iż różnica cen pomiędzy tymi okresami oscylowała wokół wskaźnika inflacji, czyli ok. 2-3%. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie szacuje, że dla pierwszego dwunastomiesięcznego okresu obowiązywania nowych taryf wzrost cen będzie zauważalny wyższy od zakładanej inflacji.

Nadmienić należy iż od początku 2021 r. na fakturze za energię elektryczną widnieć będzie dodatkowy koszt stały związany z dystrybucją energii elektrycznej pobierany od każdej kWh energii elektrycznej. Sam ten element kosztować może przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne kilkadziesiąt/kilkaset tysięcy złotych rocznie. Kolejnym obszarem ponoszenia zwiększonych kosztów przez branże wodociągowo-kanalizacyjną jest zagospodarowanie osadów ściekowych. Wzrost tych kosztów może wzrosnąć nawet do ponad 36% w stosunku do poprzedniego okresu taryfowego.

Podsumowując: ceny za wodę i ścieki nie są już ustalane przez rady gmin na podstawie dokumentów przedstawianych przez przedsiębiorstwo ani nie są też indywidualnie regulowane przez samo przedsiębiorstwo. Raz na 3 lata przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składają szereg dokumentów potwierdzających wysokość taryfy jaką chcą uzyskać do PGW Wody Polskie, które przyjmuje bądź odrzuca zaproponowaną taryfę.

Zobacz także

Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Ilustracja do bajeczki
Ilustracja do bajeczki
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout