Kolejny rok dużych inwestycji w mieście. Co nas czeka w 2021 roku?

26.03.2021 Tekst przeczytasz w 9 min.

Poprzedni rok był dla miasta rekordowym pod względem zrealizowanych inwestycji w historii pionkowskiego samorządu. Zrealizowano inwestycję za prawie 17 milionów zł.  Jednak w roku bieżącym planowane wydatki inwestycyjne z budżetu miasta będą jeszcze większe i wg planów wynieść mają ponad 25 milinów złotych. Realizowane będą różnorodne inwestycje obejmujące nie tylko budowę ulic i chodników, ale również remonty szkół, modernizację infrastruktury, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy kluczową dla naszego bezpieczeństwa – likwidację bomby ekologicznej na terenach po ZTS Pronit. Ponadto, kwota 70 tys. przeznaczona będzie na coroczne prace związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.  Warto wspomnieć również, iż Miasto Pionki wspiera finansowo budowę szpitala w Pionkach i przeznaczyło dotychczas na ten cel kwotę 1,5 miliona zł.

Wszystkie realizowane zadania wymagają wydatkowania z budżetu miasta bardzo znaczących środków finansowych. Zadań inwestycyjnych do wykonania jest wiele, gdyż miasto posiada poważne zaległości z lat poprzednich. Dotyczy to w szczególności dróg i chodników które są ważnym elementem w życiu codziennym każdego mieszkańca. 

Co czeka nas zatem w 2021 roku?

Remonty oraz budowa dróg i chodników

Drogi i chodniki to temat, który interesuje każdego mieszkańca. Warto wiedzieć, iż na terenie miasta jest ponad 120 dróg miejskich o łącznej długości ponad 50 km (dane te nie obejmują terenów po byłych zakładach ZTS Pronit), z czego aż 14 km stanowią drogi gruntowe. Znaczna cześć istniejącej sieci drogowej wymaga pilnej modernizacji, czy też budowy od podstaw, dlatego miasto sukcesywnie stara się poprawiać ich jakość.

W zakresie inwestycji komunikacyjnych w tym roku realizowane zostaną przebudowy dróg i chodników obejmujące:

 • ul. Dębową,
 • ul. Henryka Sienkiewicza
 • ul. Pokoju
 • ul. Dr Marii Garszwo
 • ul. Słowackiego,
 • Plac Konstytucji 3-go Maja (Krzywa)
 • ul. Aleje Lipowe
 • ul. Bohaterów Studzianek
 • ul. Jordanowską 

Przebudowa ulic Słowackiego i Krzywej realizowana będzie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.310.000 zł. Powstanie nowa jezdnia, ścieżka rowerowa, chodniki zlokalizowane po obu stronach oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.  Całkowita wartość zadania to ponad 2 mln 300 tys. zł.

  

W bieżącym roku przebudowana zostanie również ul. Spacerowa oraz ul. Polna (od ul. Wspólnej – mostek do granic miasta za „Starym Cmentarzem”). Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat Radomski przy współfinansowaniu miasta Pionki w wysokości 650 tys. zł.

Modernizacji doczeka się także ul. Dr Marii Garszwo. Inwestycja ta realizowana będzie wspólnie z Gminą Pionki, a każda ze stron przekaże na ten cel po ok. 350.000 zł.

Budowę nowych chodników zaplanowano na ulicach: Dębowej, Pokoju, Bohaterów Studzianek, Jordanowskiej, Sienkiewicza, Alejach Lipowych. Przy ul. Konopnickiej, Bohaterów Studzianek i Jordanowskiej planowana jest budowa zatok postojowych.

Konieczna jest również cykliczna modernizacja dróg wewnętrznych na terenie po dawnych zakładach ZTS Pronit, na ten cel miasto przeznaczyło w br. 100 tys. zł.

Na modernizację oświetlenia ulic, placów oraz dróg na terenie miasta przeznaczono kwotę 100 tys. zł.

 

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest formą współpracy samorządu z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, a celem której jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia. Dzięki programowi mieszkańcy naszego miasta mogą realizować zadania we współpracy z samorządem. Przy pomocy finansowej miasta oraz na wniosek mieszkańców i przy ich finansowym udziale będą wspólnie realizowane inwestycje obejmujące:

 • miejsca postojowe przy udziale wspólnot: Różana 8, Ogrodowa 7, Aleje Lipowe 14
 • chodnik i miejsca postojowe na wniosek 5 wspólnot przy Alejach Lipowych,
 • budowę ul. Wrzosowej na wniosek mieszkańców tej ulicy.

 

Budowa ronda oraz inne projekty

W 2021 r. samorząd zakończy realizację dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 787. Precyzując – projekt dotyczyć będzie budowy długo wyczekiwanego przez mieszkańców ronda na istniejącym skrzyżowaniu ulic Dębowa-Leśna-Mickiewicza (okolice sklepu Stokrotka). Termin wykonania dokumentacji projektowej przypada na 15 czerwca. Na wykonanie projektu zabezpieczono kwotę blisko 200 tys. zł. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń budowa ronda i przebudowa drogi rozpocząć ma się na początku 2022 roku.

Trwają również prace dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Zwoleńskiej z Piłsudskiego i Wspólnej. Na skrzyżowaniu tym wg. koncepcji ma pojawić się sygnalizacja świetlna.

Opracowywana jest także dokumentacja projektowa związana ul. Kościuszki. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne jest wykonanie dodatkowej dokumentacji. Projekt obejmować ma budowę nowej jezdni, odwodnienia, chodnika oraz oświetlenia. Koszt projektu to prawie 75.000,00 zł.

 

Nowy budynek wielorodzinny

Z uwagi na fakt, iż wzrasta zapotrzebowanie na lokale mieszkalne, a ostatnie tego typu budynki wybudowane zostały w Pionkach przeszło 30 lat temu, jednym z ważniejszych zadań w naszym mieście w 2021 r. jest budowa bloku komunalnego przy ul. Leśnej. W budynku mieścić będą się mieszkania na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy. W roku ubiegłym przygotowany został projekt pod budowę budynku. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, która z kolei powinna zacząć się pod koniec 2021 r.

 

Garaże przy ul. Radomskiej

W planie wydatków na 2021 rok nie zabrakło również zadania związanego z budową garaży przy ul. Radomskiej. W naszym mieście brakuje miejsc parkingowych, dlatego miasto postanowiło wybudować kompleks garażowy. Działki wyznaczone pod zabudowę wiele lat temu wykupione zostały przez mieszkańców. Dotychczas borykały się z problemem nielegalnego składowania odpadów. Dziś nareszcie możliwa jest realizacja tej długo wyczekiwanej inwestycji. Wpłynie ona znacząco na zmniejszenie problemu związanego z deficytem garaży w naszym mieście. Na prace przygotowawcze pierwszego etapu inwestycji miasto zabezpieczyło  200 tys. zł.

 

Modernizacja obiektów miejskich

Budynek EC1, tzw. elektrociepłownia, to jeden z najstarszych budynków naszego miasta. Wybudowano go w roku 1925. To zabytek techniczny dwudziestolecia międzywojennego wpisany do ewidencji zabytków, pamiątka Centralnego Okręgu Przemysłowego, perełka architektoniczna nie tylko na skalę regionu, ale i kraju. Po upadku ZTS „Pronit” budynek elektrociepłowni zaczął popadać w ruinę. Jego zły stan techniczny wymaga pilnych prac remontowych. Z uwagi na walory historyczne oraz architektoniczne miasto działania chce podjąć jak najszybciej, by nie dopuścić do degradacji zabytku. Inwestycja przewiduje zatem przygotowanie terenu oraz modernizację dachu budynku EC1. Miasto zabezpieczyło na ten cel 650 tys. zł.

Na rok 2021 przewidziana jest także modernizacja budynków gospodarczych za Urzędem Miasta oraz  toalet  UM. Remont oraz przystosowanie toalet w budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest priorytetem ze względu na jego lokalizację (tj. ścisłe centrum miasta) oraz komfort mieszkańców przybywających z wizytą do urzędu.

Kolejną inwestycją będzie modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Placu Konstytucji 3-go Maja 3, w którym obecnie mieszczą się m. in. Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, czy Biuro Obsługi Klienta PWKC. Zadanie to przewiduje wymianę okien w budynku.

Łącznie na zadania związane z budynkami miasto przeznaczyło 910 tys. zł.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym roku, miastu udało się uzyskać dofinansowanie na likwidację bomby ekologicznej po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit”. Składowane na tym terenie ogromne ilości nitrocelulozy stanowią zagrożenie dla ekologii oraz życia i zdrowia mieszkańców. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w kwocie prawie 3 mln 900 tys. zł całkowita utylizacja tej niezwykle niebezpiecznej substancji, tj. ok. 350 ton – jest wreszcie możliwa. Dotacja na realizację zadania pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rok 2021 to również kontynuacja zadania pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Jego koszt to ponad 5 mln zł. Dotacja na realizację zadania pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Aktualnie dobiegają prace rewitalizacji i modernizacji Ośrodka Staw Górny  w Pionkach polegające na wykonaniu ciągów pieszych, wyposażeniu terenu w elementy małej architektury oraz nasadzeniu zieleni. W roku 2020 zakończono budowę dwóch budynków oraz wodnego placu zabaw. Prace nad Stawem zakończyć mają się już w kwietniu.

Kolejnym zadaniem jest inwestycja związana z zagospodarowaniem terenu oraz budową Błoni miejskich zlokalizowanych przy ul. Niepodległości (tj. teren naprzeciw Szpitala). Inwestycja przewiduje budowę alejek spacerowych, nowych trawników rekreacyjnych, łąki kwietne, a także nasadzenie drzew liściastych, krzewów, bylin czy roślin okrywowych. Powstanie tam pawilon sezonowy z WC, naturalistyczny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Koniec prac na pionkowskich Błoniach planuje się na koniec czerwca br.

 

Kultura fizyczna

„Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach” to projekt przewidujący modernizację placu zabaw oraz siłowni plenerowej na działce pomiędzy ulicami Adasia Guzala i Bohaterów Studzianek. Zadanie obejmuje wykonanie nowoczesnego placu zabaw, modernizację siłowni zewnętrznej, nasadzenie zieleni oraz elementów małej architektury, tj. ławek, stolika z planszami gier edukacyjnych, kosza na śmieci oraz biblioteki plenerowej.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania to ok. 150 tys. zł  z czego prawie 95 tys. zł  pochodzi ze środków UE.

W planie wydatków na 2021 rok  znajdują się również pozycje dotyczące dalszych prac związanych  zabezpieczeniem wadliwie wykonanych trybun na Stadionie Miejskim oraz konieczne prace remontowe zabytkowego budynku basenu miejskiego zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Oświata

W związku z reformą oświaty budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 przestał pełnić dedykowane mu wcześniej funkcje. Dlatego miasto przystosować chce obiekt na potrzeby Szkoły Muzycznej, Młodzieżowego Centrum Sportowego oraz Biblioteki Publicznej. W ramach inwestycji w budynku zastosowane zostaną rozwiązania ułatwiające korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Ponadto podzielony będzie funkcjonalnie na trzy części:

 • Szkoła muzyczna, w tym: pomieszczenia dydaktyczne przystosowane akustycznie
 • Młodzieżowe Centrum Sportowe z salą gimnastyczną
 • Biblioteka Publiczna zgodną z kryteriami programu Biblioteka+ (czytelnia e-booków, stanowiska komputerowe, biblioteka multimedialna);

Na przygotowanie projektu budowlanego przeznaczono 100 tys. zł.

W tym roku wykonany ma zostać również projekt montażu windy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi  nr 5 w Pionkach. Z uwagi na fakt, iż do szkoły tej uczęszczają także uczniowie niepełnosprawni, montaż windy jest zadaniem koniecznym, gdyż będzie miało wpływ na poprawę komfortu niepełnosprawnych uczniów oraz ich opiekunów.

Ponadto wykonane mają zostać prace remontowe przyszkolnych placów zabaw oraz korytarzy w pionkowskich szkołach podstawowych.

W planie wydatków na ten rok znajduje się także wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu związanego z oddymianiem Przedszkola nr 3 przy ul. Targowej. W ramach inwestycji budynek zostanie dostosowany do obowiązujących norm oraz przepisów. Koszt zadania to 86 tys. zł.

 

Ochrona zdrowia

Miasto współfinansuje budowę szpitala w Pionkach. W 2020 r. przekazało na ten cel Powiatowi Radomskiemu – 500 tys. zł, w tym roku natomiast kwota ta wynosi 1 mln zł.

 

Targowisko miejskie

Długo wyczekiwany remont placu handlowego nareszcie dojdzie do skutku. Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad 2 mln 60 tys. zł targowisko „Manhattan” zyska nowy, nowoczesny blask. Koszt przebudowy sięgnąć może nawet 3 mln 440 tys.

Nowy plac targowy zostanie utwardzony, nawierzchnia targowiska zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej, a teren zostanie oświetlony oprawami LED. Na targowisku zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć elektroenergetyczna oraz instalacja fotowoltaiczna. Zasilanie fotowoltaiczne pokrywać będzie aż w 50% jej zapotrzebowania na oświetlenie terenu targowego. Powstaną zadaszone stoiska handlowe o konstrukcji stalowej kryte poliwęglanem wielokomorowym, które będą zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej. Pod zadaszeniem znajdą się stoiska do sprzedaży koszyczkowej.

Wykonane zostanie siedem miejsc parkingowych, w tym stanowisko postojowe dla niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną także 24 całoroczne pawilony handlowe z płyty warstwowej. Uzupełnieniem będą elementy małej architektury jak wiata śmietnikowa czy stojaki rowerowe.

 

To jednak nie koniec zadań inwestycyjnych na bieżący rok, gdyż miasto czeka jeszcze na ocenę złożonych już wniosków o dofinansowanie, w tym: 

 • budowy ul. Targowej.
 • modernizacji komunalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Leśnej oraz Alejach Lipowych
 • modernizacji ul. Aleje Lipowe
 • adaptacji budynku szkolnego (dawne Publiczne Gimnazjum nr 1) pod potrzeby użytkowania Publicznej Szkoły Muzycznej, Biblioteki Publicznej oraz Centrum Sportu Młodzieżowego
 • budowy zadaszenia lodowiska miejskiego Biały Orlik
 • budowy tężni solankowych tworzących strefy prozdrowotnej
 • remont dachu i elewacji budynku Kasyna (dawny CAL)

Zarówno duże jak i drobne działania przyczyniają się do wzrostu komfortu życia w naszym mieście. Planując inwestycje, samorząd ma na względzie dobro mieszkańców, ekologię oraz rozwój miasta. Tegoroczne działania uatrakcyjnią Pionki pod względem inwestycyjnym, ale także bezpośrednio wpłyną na wygodę, zdrowie i bezpieczeństwo populacji miasta.

 

Burmistrz Miasta Pionki
Robert Kowalczyk

Zobacz także

Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
30 lipca odbyła się inauguracja stałej ekspozycji rzeźb Marioli Wawrzusiak – Borcz (profesor nadzwyczajna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale rzeźby) pt. „Dzikie życie”. Rzeźby pojawiły się w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021 rok – Pionki tożsamość”. W parku przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przy ul. Zakładowej 5 tuz po godz. 16-tej zaczęli zbierać się zaproszeni goś
Nowe rzeźby w przestrzeni publicznej
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Informacja dot. parku Błonia
Informacja dot. parku Błonia
Pionki świecą przykładem
Pionki świecą przykładem