Co zrobiliśmy – co przed nami. Mniejsze i większe inwestycje miejskie

04.05.2021 Tekst przeczytasz w 16 min.

Miejscy sceptycy twierdzą, że w tej kadencji samorządu nie dzieje się nic, a jeśli już, to realizowane są projekty rozpoczęte przez poprzednią ekipę. Prawda zaś jest zupełnie inna. Rzecz zrozumiała, że projekty rozpoczęte są realizowane, ponieważ niektóre z nich są naprawdę dobre i wiele wnoszą dla rozwoju miasta. Wymieńmy choćby rewitalizację Ośrodka Staw Górny czy projekty w ramach Zielonych Pionek. Gdyby miasto zaprzestało ich kontynuacji, to nie tylko straciliby mieszkańcy, ale miasto musiałoby zwrócić pozyskane miliony złotych oraz zapłacić kary za brak realizacji projektów zaakceptowanych przez jednostki wdrażania środków zewnętrznych. Nikt przy zdrowych zmysłach nie podjąłby chyba takiej decyzji.

Dzięki środkom zewnętrznym na terenie naszego miasta powstają nowocześnie zagospodarowane obszary zielone, które służą i służyć będą całej pionkowskiej społeczności oraz osobom odwiedzającym miasto. To dzięki racjonalnemu wykorzystaniu unijnego wsparcia w naszym mieście powstaje nowoczesny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad Stawem Górnym, który przyciąga w sezonie coraz więcej osób spoza miasta, a naszym mieszkańcom pozwala na atrakcyjne i przede wszystkim bezpieczne spędzenie wolnego czasu w okresie wakacyjnym.

Oprócz tego miasto nieustannie inwestuje pieniądze w różnego rodzaju inwestycje oczekiwane przez mieszkańców. Oprócz widocznych zmian powstają również projekty, które będą sukcesywnie realizowane. O wielu z nich piszemy szczegółowo w tym numerze naszej gazety, a poniższe informacje traktujemy, jako skrótowy bilans dokonań na półmetku obecnej kadencji samorządu.

I tak w 2019 r. wykonano m.in.:

 • Rewitalizację istniejących budynków na terenie wspomnianego już Ośrodka Staw Górny i nadano im nowe funkcje społeczno-użyteczne;
 • Montaż tablic informacyjnych z planem miasta Pionki – ul. Sienkiewicza i Al. J. Pawła II;
 • Poszerzenie jezdni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza na łuku wewnętrznym;
 • Remont drogi gruntowej ul. Kościuszki;
 • Dokumentację projektową remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Kasyna;
 • Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na skwerze przy ul. Al. Lipowe;
 • Wyrównanie nawierzchni ulic: Filtrowa, Zacisze, Łąkowa, Graniczna, M. Dąbrowskiej i Nowa;
 • Aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słowackiego na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Żeromskiego;
 • Kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim – park miejski Błonia przy ul. Niepodległości;
 • Remont chodnika i podestów przy budynku Al. Lipowe 12 na długości 92, 5 m;
 • Remont drogi gruntowej ul. Zacisze;
 • Remont odcinka ul. Spokojnej;
 • Naprawę oraz modernizację instalacji reklamowo-informacyjnych znajdujących się na terenie miasta;
 • Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Al. Lipowe 12 na potrzeby stowarzyszeń;
 • Budowę miejsc postojowych wraz z budową chodnika przy ul. Al. Lipowe 24a (powierzchnia 370 m2);
 • Budowę miejsc postojowych przy al. J. Pawła II 15;
 • Budowę parkingu przy bloku ul. Żeromskiego 4;
 • Oświetlenie parku przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej 1;
 • Malowanie bieżni na stadionie lekkoatletycznym (uzyskanie certyfikatu);
 • Likwidacja barier architektonicznych, obniżenie wysokości krawężników ul. Słowackiego;
 • Niwelacja części boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim;
 • Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej (okolice starego cmentarza);
 • Wykonanie opaski betonowej okalającej rzutnię do pchnięcia kulą na stadionie miejskim;
 • Remont hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 (wymiana nawierzchni), zakup i montaż kotar dzielących halę oraz malowanie ścian;
 • Wybudowanie chodnika wzdłuż ścian kolumbariów na cmentarzu komunalnym i wykonanie 39 prefabrykowanych piwnic grobowych;
 • Wyrównanie nawierzchni ul. Al. Lipowe na odcinku od bloku Al. Lipowe 1 do 7;
 • Wyrównanie nawierzchni ul. Niepodległości wzdłuż ogródków działkowych;
 • Przebudowa dojścia i dojazdu do budynku Al. Lipowe 14;
 • Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i geodezyjnej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Aleja Jagiellońska na odcinku od ul. Chemicznej do wysokości ul. ks. J. Popiełuszki,
 • Wykonanie skweru przy ul. Al. J. Pawła II;
 • Wykonanie projektu przebudowy targowiska miejskiego Manhattan przy ul. Sienkiewicza,
 • Projekt i remont nawierzchni ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kozienickiej do tylnego ogrodzenia PSP nr 1 wraz z budową zatok parkingowych;
 • Utwardzenie nawierzchni przy ul. ks. J. Popiełuszki poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego;
 • Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wentylacji pomieszczeń w budynku Zakładowa 5;
 • Projekt i budowa Wodnego Placu Zabaw na terenie Ośrodka Staw Górny.

Rok 2020 to przede wszystkim:

 • Montaż systemu włamania i napadu w Budynku A Ośrodka Staw Górny;
 • Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny wokół Budynku B;
 • Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla ulic Chemiczna i Polna oraz montaż progów zwalniających;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej przy Stawie Górnym wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem elektrycznym, rurociągiem tłocznym, przyłączami oraz włączeniem do systemu miejskiego;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy drogi ul. Al. Jagiellońska od ul. ks. J. Popiełuszki do ul. Leśnej oraz przebudowy ul. Targowej;
 • Remont słupów i opraw oświetlenia chodników w obrębie ulic: Zakładowa, Spokojna, Brzozowa i Jodłowa;
 • Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Plac Konstytucji 3 Maja,
 • Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Stowarzyszenia Żeglarzy ul. Polna 85,
 • Wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim Zielone Pionki – obiekt III Plac Konstytucji 3 Maja;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ul. Wiśniowej i ul. Dziewiątego;
 • Remont chodnika na odcinku od ul. Orzeszkowej 5 do bloku ul. Żeromskiego 6;
 • Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Słowackiego na odcinku ul. Zakładowej do ul. Żeromskiego (droga powiatowa) w zakresie budowy zatoki parkingowej przy szkole podstawowej oraz przebudowy skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Zakładową;
 • Przeniesienie bramy wjazdowej wraz z furtką oraz wykonanie nowego ogrodzenia przy posesji ul. Fabryczna oraz przestawienie linii energetycznej (16 słupów) z uwagi na kolizję z zaprojektowaną jezdnią ul. Fabrycznej;
 • Wyrównanie nawierzchni dróg: ul. Al. Jagiellońska, Al. Piastowska i Leśna;
 • Wykonanie parkingu na terenie Ośrodka Staw Górny;
 • Sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn. Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych zakładach Pronit;
 • Remont ul. Przemysłowej oraz odcinka drogi wewnętrznej położonej na terenie byłych ZTS Pronit, a także remont skrzyżowania dróg;
 • Remont chodnika ul. Polna;
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Fabrycznej;
 • Wyrównanie nawierzchni drogi ul. Marszałka E. Śmigłego-Rydza i ul. Wrzosowej;
 • Remont chodnika na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Leśnej do ul. Asnyka o powierzchni 440 m2;
 • Montaż monitoringu miejskiego w budynku PSP nr 2;
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic oraz nadziemia budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w ramach wykonanie termoizolacji budynku PSP nr 2;
 • Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej;
 • Remont chodników przy ul. Asnyka i chodnika przy budynku ul. Al. Lipowe 14, wykonanie schodów z kostki brukowej razem z podjazdami dla wózków, przygotowanie odwodnienia liniowego, cząstkowa naprawa nawierzchni zatoki parkingowej;
 • Montaż oświetlenia ul. Dolnej;
 • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadaszenia lodowiska przy ul. Leśnej 1,
 • Remont chodnika przy ul. Adasia Guza la 10 i 12,
 • Opracowanie dokumentacji zamiennej dla wykonania zmian w projekcie rozbudowy drogi gminnej ul. Al. Lipowe od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. ks. J. Popiełuszki;
 • Wykonanie remontów cząstkowych ulic: dr M. Garszwo, Przemysłowa, M. Dąbrowskiej, Szkolna, Szpitalna, Zwycięstwa, M. Kopernika;
 • Wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych – zatoka parkingowa ul. Al. Lipowe 6;
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Remont chodnika i budowa zatoki parkingowej przy ulicy Bohaterów Studzianek od ul. Augustowskiej do ul. M. Reja;
 • Remont chodnika i dojść do klatek schodowych przy ul. Adasia Guzala 6;
 • Remont chodnika i budowa zatok parkingowych ul. Bohaterów Studzianek;
 • Dostosowanie budynku przedszkola nr 3 przy ul. Targowej 9 do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pożarowego;
 • Projekt i budowa Rowerowego Placu Zabaw przy ul. Niepodległości,
 • Wykonanie projektu technicznego montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku PSP nr 1;
 • Wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę bloku przy ul. Leśnej, wykonanie projektu budowlanego;
 • Wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim Zielone Pionki – obiekt teren nad Stawem Górnym;
 • Wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej ul. Ściegiennego;
 • Remont i przebudowa chodników oraz utwardzenie powierzchni działek budowlanych znajdujących się przy ul. Leśnej w rejonie bloków nr 12, 16, 18;
 • Remont dachu przedszkola nr 3 przy ul. Targowej;
 • Remont ul. J. Kochanowskiego;
 • Roboty budowlane oraz remont Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy i rozbudowy odcinka drogi ul. Kościuszki;
 • Wymiana obróbek blacharskich oraz uszczelnienie dachu nad siłownią oraz salą fitness w budynku Pawilonu Sportowego na Stadionie Miejskim;
 • Budowa 51 prefabrykowanych miejsc pochówków, wykonanie chodnika, montaż ogrodzenia panelowego z dwoma bramami i furtkami na cmentarzu komunalnym;
 • Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Plac Konstytucji 3 Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz parkingu przyulicznego przy ul. Słowackiego;
 • Wykonanie renowacji hydroizolacji przeciwwilgociowej betonowych trybun Pawilonu Sportowego na Stadionie Miejskim;
 • Wymiana podbudowy i nawierzchni chodnika oraz zjazdów znajdujących się przy ul. Dębowej wraz z wymianą krawężników ulicznych na wysokości domków jednorodzinnych;
 • Modernizacja oświetlenia w rejonie ul. Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Spokojnej i Zakładowej;
 • Zakup sprzętu multimedialnego oraz telewizyjnego do budynku A nad Stawem Górnym;
 • Budowa ul. Wiśniowej i Dziewiątego;
 • Zakup mebli oraz wyposażenia do budynku nad Stawem Górnym;
 • Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Parkowa i ul. Dębowa;
 • Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim.

Mimo nieprzychylności części radnych miejskich niektóre rzeczy udało się wykonać, choć plany były dużo większe. Poprzedni rok był dla miasta rekordowym pod względem zrealizowanych inwestycji w historii Pionkowskiego samorządu. Zrealizowano inwestycję za prawie 17 mln zł.

Jednak w roku bieżącym planowane wydatki inwestycyjne z budżetu miasta będą jeszcze większe i wg planów wynieść mają ponad 25 mln złotych. Realizowane będą różnorodne inwestycje obejmujące nie tylko budowę ulic i chodników, ale również remonty szkół, modernizację infrastruktury, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy kluczową dla naszego bezpieczeństwa – likwidację bomby ekologicznej na terenach po ZTS Pronit. Ponadto, kwota 70 tys. przeznaczona będzie na coroczne prace związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Warto wspomnieć również, iż Miasto Pionki wspiera finansowo budowę szpitala w Pionkach i przeznaczyło dotychczas na ten cel kwotę 1,5 mln zł.

Wszystkie realizowane zadania wymagają wydatkowania z budżetu miasta bardzo znaczących środków finansowych. Zadań inwestycyjnych do wykonania jest wiele, gdyż miasto posiada poważne zaległości z lat poprzednich. Dotyczy to w szczególności dróg i chodników, które są ważnym elementem w życiu codziennym każdego mieszkańca.

Co czeka nas zatem w 2021 roku?

Remonty oraz budowa dróg i chodników. Drogi i chodniki to temat, który interesuje każdego mieszkańca. Warto wiedzieć, iż na terenie miasta jest ponad 120 dróg miejskich o łącznej długości ponad 50 km (dane te nie obejmują terenów po byłych zakładach ZTS Pronit), z czego aż 14 km stanowią drogi gruntowe. Znaczna część istniejącej sieci drogowej wymaga pilnej modernizacji, czy też budowy od podstaw, dlatego miasto sukcesywnie stara się poprawiać ich jakość.

W zakresie inwestycji komunikacyjnych w tym roku realizowane zostaną przebudowy dróg i chodników obejmujące:

 • ul. Dębową,
 • ul. Henryka Sienkiewicza
 • ul. Pokoju
 • ul. Dr Marii Garszwo
 • ul. Słowackiego,
 • Plac Konstytucji 3-go Maja (Krzywa)
 • ul. Aleje Lipowe
 • ul. Bohaterów Studzianek
 • ul. Jordanowską

Przebudowa ulic Słowackiego i Krzywej realizowana będzie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowieckiego w kwocie 1.310.000 zł. Powstanie nowa jezdnia, ścieżka rowerowa, chodniki zlokalizowane po obu stronach oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Całkowita wartość zadania to ponad 2 mln 300 tys. zł.

W bieżącym roku przebudowana zostanie również ul. Spacerowa oraz ul. Polna (od ul. Wspólnej – mostek do granic miasta za „Starym Cmentarzem”). Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat Radomski przy współfinansowaniu miasta Pionki w wysokości 650 tys. zł.

Modernizacji doczeka się także ul. Dr Marii Garszwo. Inwestycja ta realizowana będzie wspólnie z Gminą Pionki, a każda ze stron przekaże na ten cel po ok. 350.000 zł.

Budowę nowych chodników zaplanowano na ulicach: Dębowej, Pokoju, Bohaterów Studzianek, Jordanowskiej, Sienkiewicza, Alejach Lipowych. Przy ul. Konopnickiej, Bohaterów Studzianek i Jordanowskiej planowana jest budowa zatok postojowych.

Konieczna jest również cykliczna modernizacja dróg wewnętrznych na terenie po dawnych zakładach ZTS Pronit, na ten cel miasto przeznaczyło w br. 100 tys. zł.

Na modernizację oświetlenia ulic, placów oraz dróg na terenie miasta przeznaczono kwotę 100 tys. zł.

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest formą współpracy samorządu z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, a celem, której jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia. Dzięki programowi mieszkańcy naszego miasta mogą realizować zadania we współpracy z samorządem. Przy pomocy finansowej miasta oraz na wniosek mieszkańców i przy ich finansowym udziale będą wspólnie realizowane inwestycje obejmujące:

 • Miejsca postojowe przy udziale wspólnot: Różana 8, Ogrodowa 7, Aleje Lipowe 14
 • Chodnik i miejsca postojowe na wniosek 5 wspólnot przy Alejach Lipowych,
 • Budowę ul. Wrzosowej na wniosek mieszkańców tej ulicy.
 • Budowa ronda oraz inne projekty

W 2021 r. samorząd zakończy realizację dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 787. Precyzując – projekt dotyczyć będzie budowy długo wyczekiwanego przez mieszkańców ronda na istniejącym skrzyżowaniu ulic Dębowa-Leśna-Mickiewicza (okolice sklepu Stokrotka). Termin wykonania dokumentacji projektowej przypada na 15 czerwca. Na wykonanie projektu zabezpieczono kwotę blisko 200 tys. zł. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń budowa ronda i przebudowa drogi rozpocząć ma się na początku 2022 roku.

Trwają również prace dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Zwoleńskiej z Piłsudskiego i Wspólnej. Na skrzyżowaniu tym projektuje się także sygnalizację świetlną.

Opracowywana jest także dokumentacja projektowa związana ul. Kościuszki. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne jest wykonanie dodatkowej dokumentacji. Projekt obejmować ma budowę nowej jezdni, odwodnienia, chodnika oraz oświetlenia. Koszt projektu to prawie 75.000,00 zł.

Nowy budynek wielorodzinny

Z uwagi na fakt, iż wzrasta zapotrzebowanie na lokale mieszkalne, a ostatnie tego typu budynki wybudowane zostały w Pionkach przeszło 30 lat temu, jednym z ważniejszych zadań w naszym mieście w 2021 r. jest budowa bloku komunalnego przy ul. Leśnej. W budynku mieścić będą się mieszkania na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy. W roku ubiegłym przygotowany został projekt pod budowę budynku. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, która z kolei powinna zacząć się pod koniec 2021 r.

Garaże przy ul. Radomskiej

W planie wydatków na 2021 rok nie zabrakło również zadania związanego z budową garaży przy ul. Radomskiej. W naszym mieście brakuje miejsc parkingowych, dlatego miasto postanowiło wybudować kompleks garażowy. Działki wyznaczone pod zabudowę wiele lat temu wykupione zostały przez mieszkańców. Dotychczas borykano się tu z problemem nielegalnego składowania odpadów. Dziś nareszcie możliwa jest realizacja tej długo wyczekiwanej inwestycji. Wpłynie ona znacząco na zmniejszenie problemu związanego z deficytem garaży w naszym mieście. Na prace przygotowawcze pierwszego etapu inwestycji miasto zabezpieczyło 200 tys. zł.

Modernizacja obiektów miejskich

Budynek EC1, tzw. elektrociepłownia, to jeden z najstarszych budynków naszego miasta. Wybudowano go w roku 1925. To zabytek techniczny dwudziestolecia międzywojennego wpisany do ewidencji zabytków, pamiątka Centralnego Okręgu Przemysłowego, perełka architektoniczna nie tylko na skalę regionu, ale i kraju. Po upadku ZTS „Pronit” budynek elektrociepłowni zaczął popadać w ruinę. Jego zły stan techniczny wymaga pilnych prac remontowych. Z uwagi na walory historyczne oraz architektoniczne miasto działania chce podjąć jak najszybciej, by nie dopuścić do degradacji zabytku. Inwestycja przewiduje, zatem przygotowanie terenu oraz modernizację dachu budynku EC1. Miasto zabezpieczyło na ten cel 650 tys. zł.

Na rok 2021 przewidziana jest także modernizacja budynków gospodarczych za Urzędem Miasta oraz toalet UM. Remont oraz przystosowanie toalet w budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest priorytetem ze względu na jego lokalizację (tj. ścisłe centrum miasta) oraz komfort mieszkańców przybywających z wizytą do urzędu.

Kolejną inwestycją będzie modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Placu Konstytucji 3-go Maja 3, w którym obecnie mieszczą się m.in. Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, czy Biuro Obsługi Klienta PWKC. Zadanie to przewiduje wymianę okien w budynku. Łącznie na zadania związane z budynkami miasto przeznaczyło 910 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym roku, miastu udało się uzyskać dofinansowanie na likwidację bomby ekologicznej po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit”. Składowane na tym terenie ogromne ilości nitrocelulozy stanowią zagrożenie dla ekologii oraz życia i zdrowia mieszkańców. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w kwocie prawie 3 mln 900 tys. zł całkowita utylizacja tej niezwykle niebezpiecznej substancji, tj. ok. 350 ton – jest wreszcie możliwa. Dotacja na realizację zadania pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rok 2021 to również kontynuacja zadania pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Jego koszt to ponad 5 mln zł. Dotacja na realizację zadania pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Aktualnie dobiegają prace rewitalizacji i modernizacji Ośrodka Staw Górny w Pionkach polegające na wykonaniu ciągów pieszych, wyposażeniu terenu w elementy małej architektury oraz nasadzeniu zieleni. W roku 2020 zakończono budowę dwóch budynków oraz wodnego placu zabaw. Prace nad Stawem zakończyć mają się już w kwietniu.

Kolejnym zadaniem jest inwestycja związana z zagospodarowaniem terenu oraz budową Błoni miejskich zlokalizowanych przy ul. Niepodległości (tj. teren naprzeciw Szpitala). Inwestycja przewiduje budowę alejek spacerowych, nowych trawników rekreacyjnych, łąki kwietne, a także nasadzenie drzew liściastych, krzewów, bylin czy roślin okrywowych. Powstanie tam pawilon sezonowy z WC, naturalistyczny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Koniec prac na Pionkowskich Błoniach planuje się na koniec czerwca br.

Kultura fizyczna

„Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach” to projekt przewidujący modernizację placu zabaw oraz siłowni plenerowej na działce pomiędzy ulicami Adasia Guzala i Bohaterów Studzianek. Zadanie obejmuje wykonanie nowoczesnego placu zabaw, modernizację siłowni zewnętrznej, nasadzenie zieleni oraz elementów małej architektury, tj. ławek, stolika z planszami gier edukacyjnych, kosza na śmieci oraz biblioteki plenerowej.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania to ok. 150 tys. zł, z czego prawie 95 tys. zł pochodzi ze środków UE.

W planie wydatków na 2021 rok znajdują się również pozycje dotyczące dalszych prac związanych zabezpieczeniem wadliwie wykonanych trybun na Stadionie Miejskim oraz konieczne prace remontowe zabytkowego budynku basenu miejskiego zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Oświata

W związku z reformą oświaty budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 przestał pełnić dedykowane mu wcześniej funkcje. Dlatego miasto przystosować chce obiekt na potrzeby Szkoły Muzycznej, Młodzieżowego Centrum Sportowego oraz Biblioteki Publicznej. W ramach inwestycji w budynku zastosowane zostaną rozwiązania ułatwiające korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Ponadto podzielony będzie funkcjonalnie na trzy części:

 • Szkoła muzyczna, w tym: pomieszczenia dydaktyczne przystosowane akustycznie,
 • Młodzieżowe Centrum Sportowe z salą gimnastyczną,
 • Biblioteka Publiczna zgodną z kryteriami programu Biblioteka+ (czytelnia e-booków, stanowiska komputerowe, biblioteka multimedialna).

Na przygotowanie projektu budowlanego przeznaczono 100 tys. zł.

W tym roku wykonany ma zostać również projekt montażu windy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach. Z uwagi na fakt, iż do szkoły tej uczęszczają także uczniowie niepełnosprawni, montaż windy jest zadaniem koniecznym, gdyż będzie miało wpływ na poprawę komfortu niepełnosprawnych uczniów oraz ich opiekunów.

Ponadto wykonane mają zostać prace remontowe przyszkolnych placów zabaw oraz korytarzy w pionkowskich szkołach podstawowych.

W planie wydatków na ten rok znajduje się także wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu związanego z oddymianiem Przedszkola nr 3 przy ul. Targowej. W ramach inwestycji budynek zostanie dostosowany do obowiązujących norm oraz przepisów. Koszt zadania to 86 tys. zł.

Ochrona zdrowia

Miasto współfinansuje budowę szpitala w Pionkach. W 2020 r. przekazało na ten cel Powiatowi Radomskiemu – 500 tys. zł oraz dodatkowe 70 tys. zł na zakup samochodu na potrzeby transportu.

Targowisko miejskie

Długo wyczekiwany remont placu handlowego nareszcie dojdzie do skutku. Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie ponad 2 mln 60 tys. zł targowisko „Manhattan” zyska nowy, nowoczesny blask. Koszt przebudowy sięgnąć może nawet 3 mln 440 tys. Nowy plac targowy zostanie utwardzony, nawierzchnia targowiska zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej, a teren zostanie oświetlony oprawami LED. Na targowisku zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć elektroenergetyczna oraz instalacja fotowoltaiczna. Zasilanie fotowoltaiczne pokrywać będzie aż w 50% jej zapotrzebowania na oświetlenie terenu targowego. Powstaną zadaszone stoiska handlowe o konstrukcji stalowej kryte poliwęglanem wielokomorowym, które będą zajmować, co najmniej połowę powierzchni handlowej. Pod zadaszeniem znajdą się stoiska do sprzedaży koszyczkowej.

Wykonane zostanie siedem miejsc parkingowych, w tym stanowisko postojowe dla niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną także 24 całoroczne pawilony handlowe z płyty warstwowej. Uzupełnieniem będą elementy małej architektury jak wiata śmietnikowa czy stojaki rowerowe.

To jednak nie koniec zadań inwestycyjnych na bieżący rok, gdyż miasto czeka jeszcze na ocenę złożonych już wniosków o dofinansowanie, w tym:

 • Budowy ul. Targowej,
 • Modernizacji komunalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Leśnej oraz Alejach Lipowych,
 • Modernizacji ul. Aleje Lipowe,
 • Adaptacji budynku szkolnego (dawne Publiczne Gimnazjum nr 1) pod potrzeby użytkowania Publicznej Szkoły Muzycznej, Biblioteki Publicznej oraz Centrum Sportu Młodzieżowego,
 • Budowy zadaszenia lodowiska miejskiego Biały Orlik,
 • Budowy tężni solankowych tworzących strefy prozdrowotnej,
 • Remont dachu i elewacji budynku Kasyna (dawny CAL).

Zarówno duże jak i drobne działania przyczyniają się do wzrostu komfortu życia w naszym mieście. Planując inwestycje, samorząd ma na względzie dobro mieszkańców, ekologię oraz rozwój miasta. Tegoroczne działania uatrakcyjnią Pionki pod względem inwestycyjnym, ale także bezpośrednio wpłyną na wygodę, zdrowie i bezpieczeństwo populacji miasta.

Niestety Miasto Pionki nie otrzymało dofinansowania w ramach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na złożone wcześniej wnioski:

 • Modernizacja targowiska „Manhattan” przy ul. Sienkiewicza – wartość 3.440149,59 zł;
 • Modernizacja 3 komunalnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Leśnej oraz Alejach Lipowych – wartość 6.600.000,00 zł;
 • Modernizacja ul. Aleje Lipowe – wartość 2.547.117,49 zł;

Adaptacja budynku szkolnego (dawne Publiczne Gimnazjum nr 1) pod potrzeby użytkowania Publicznej Szkoły Muzycznej, Biblioteki Publicznej oraz Centrum Sportu Młodzieżowego – dofinansowanie 4.000.000,00 zł.

Na żadne z tych zadań miasto nie otrzymało dofinansowania mimo, iż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach którego rządowe środki miały trafiać do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje, które miały być przeznaczone na sprawy ważne dla mieszkańców.

Zobacz także

W Dniu Dziecka wielka zabawa
W Dniu Dziecka wielka zabawa
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Żołnierze WOT zapraszają do szczepień preparatem Johnson&Johnson w punkcie DRIVE THRU
Żołnierze WOT zapraszają do szczepień preparatem Johnson&Johnson w punkcie DRIVE THRU
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami
Tomasz Wróblewski - jubileuszowa wystawa malarstwa
Tomasz Wróblewski - jubileuszowa wystawa malarstwa