Cięcia odnowieniowe w Nadleśnictwie Kozienice

03.12.2021 Tekst przeczytasz w 6 min.

Nadleśnictwo Kozienice informuje o pozycjach cięć odnowieniowych (rębnych), które będą wykonane w roku 2022.

Pozycje zostały wybrane z puli całego planu gospodarczego z racji swojej lokalizacji oraz przewidywanych zmian krajobrazowych będących następstwem ich wykonania, co może wzbudzić zainteresowanie lokalnej społeczności lub turystów.

Do pozycji cięć w każdym leśnictwie zostały załączone syntetyczne informacje o celach ich realizacji, planowanych do wykonania rutynowych czynnościach zgodnych ze standardami stosowanymi w gospodarce leśnej, stanie zdrowotnym poszczególnych drzewostanów i innych uwarunkowaniach, a także materiały kartograficzne (załączniki).

Dla chętnych do złożenia uwag i postulatów lub osób pragnących uzyskać dodatkowe informacje Nadleśnictwo Kozienice udostępnia tel.: 48 612 39 08 i e-mail: (pokaż)

 

Cięcia rębne w pobliżu miasta Kozienice:

 

Leśnictwo Chinów:

1. Oddział 65h – rębnia IB z pozostawieniem nasienników w celu naturalnego odnowienia drzewostanu. Rok planowany do wykonania: 2022. Powierzchnia manipulacyjna, na której będą prowadzone prace pozyskaniowe to 0,87 ha. Po wykonaniu cięcia na powierzchni pozostaną pojedyncze drzewa sosnowe jako nasienniki w ilości około 40-45 szt/ha w celu uzyskania odnowienia naturalnego sosny pospolitej na siedlisku Bśw. Poza pozostawieniem nasienników na powierzchni pozostanie kępa ekologiczna o powierzchni do uzgodnienia z pozostawieniem nienaruszonego drzewostanu do naturalnego rozkładu.Drzewostan w wieku 94 lata, silnie zagrożony żerem szkodliwych owadów, w szczególności kornika ostrozębnego oraz opanowany przez jemiołę. Typ drzewostanu: sosnowy. Drzewostan w pobliżu dużego skrzyżowania komunikacyjnego w Świerżach Górnych. Celem prac jest dokonanie wymiany pokoleniowej starego, zamierającego drzewostanu sosnowego na młode pokolenie sosnowe na ubogim siedlisku boru świeżego.

2. Oddział 66f – rębnia IB z pozostawieniem nasienników w celu naturalnego odnowienia drzewostanu. Rok planowany do wykonania: 2022.Powierzchnia manipulacyjna na której będą prowadzone prace pozyskaniowe 2,62 ha. Po wykonania cięcia na powierzchni pozostaną wybrane – najlepsze na powierzchni drzewa sosnowe (w ilości 40-45 szt/ha), z których spodziewamy się naturalnego obsiewu sosną pospolitą na siedlisku Bśw. Poza pozostawieniem nasienników na powierzchni pozostanie kępa ekologiczna z nienaruszonym drzewostanem o powierzchni 0,13 ha, pozostawiona do naturalnego rozkładu drzewostanu. Drzewostan w wieku 94 lat silnie zagrożony żerem szkodliwych owadów w szczególności kornika ostrozębnego oraz opanowany przez jemiołę.Drzewostan w pobliżu dużego skrzyżowania komunikacyjnego w Świerżach Górnych. Celem prac jest dokonanie wymiany pokoleniowej starego, zamierającego drzewostanu sosnowego na młode pokolenie sosnowe na ubogim siedlisku boru świeżego.

 

Leśnictwo Maciejowice:

3. Oddział 155c – drzewostan zlokalizowany w pobliżu miejscowości Chinów. Drzewostan sosnowy w wieku 107 lat z drugim piętrem dębowym występującym na 60% powierzchni w wieku 50 lat. Dla przedmiotowego drzewostanu w Planie Urządzenia Lasu zostało zaprojektowane cięcie uprzątające z wykorzystaniem rębni IIIAU o łącznej powierzchni manipulacyjnej 5,33 ha (w tym powierzchnia zredukowana 3,34 ha). Rębnia IIIAU: wykonanie cięcia uprzątającego na powierzchni międzygniazdowej ( tj. powierzchni pozostającej do odnowienia pomiędzy wprowadzonymi w latach ubiegłych sadzonkami Db na małych powierzchniach tzw. gniazdach). W ramach wykonywanego cięcia uprzątającego na powierzchni zostaną pozostawione następujące elementy: kępa starodrzewu o sumarycznej wielkości 0,27 ha oraz nasienniki w celu zainicjowania odnowienia naturalnego sosny. Celem tych prac jest wykonanie II etapu przebudowy, czyli po wprowadzeniu dębu zostanie wprowadzona sosna, co pozwoli na stworzenie mieszanego drzewostanu dębowo-sosnowego na siedlisku boru mieszanego świeżego.

4. Oddział 171d – rębnia IIIB, założenie gniazd, na których zostanie wprowadzony dąb. Planowany rok wykonania: 2022. Wydzielenie położone przy drodze publicznej, tzw. „Wałkowej”. Powierzchnia manipulacyjna, na której będą prowadzone prace związane z wykonaniem zadań z użytkowania lasu wynosi 5,88 ha, natomiast same cięcia rębne będą wykonywane na powierzchni zredukowanej 1,75 ha. Drzewostan w wieku So 121 lat, Db 50-121 lat, Gb 60-90 lat, silnie zagrożony ze strony szkodliwych owadów i jemioły, a także intensywnie wydzielającym się posuszem (zamieraniem starych drzew). Celem prac jest dokonanie przebudowy starego drzewostanu sosnowego na drzewostan dębowy na żyznym siedlisku lasu świeżego.

5. Oddział 171h – rębnia IIIB, założenie gniazd, na których zostanie wprowadzony grab. Planowany rok wykonania: 2022. Wydzielenie położone przy drodze publicznej, tzw. „Wałkowej”. Powierzchnia manipulacyjna, na której będą prowadzone prace związane z wykonaniem zadań z użytkowania lasu wynosi 3,37 ha, natomiast same cięcia rębne będą wykonywane na powierzchni zredukowanej 1,00 ha. Drzewostan w wieku So 121 lat, Db 23-121 lat, Gb 40-90 lat. Celem prac jest dokonanie przebudowy częściowo niezgodnego z żyznym siedliskiem lasu świeżego drzewostanem dębowo-sosnowym na drzewostan mieszany grabowo-dębowy. Cięcia rębne w pobliżu miasta Pionki:

 

Leśnictwo Jaśce:

6. Oddział 60a – rębnia IIIB, założenie gniazd, na których zostanie wprowadzony dąb. Planowany rok wykonania: 2022. Wydzielenie położone przy drodze prowadzącej do kapliczki Św. Franciszka wzdłuż Rezerwatu „Ponty”. Łączna powierzchnia manipulacyjna wynosi 0,95 ha, natomiast cięcia rębne prowadzone będą na powierzchni 0,21 ha. Planowane cięcia będą wykonywane w miejscu, gdzie nie występuje II piętro oraz podrosty jodłowe. Drzewostan w wieku 100-129 lat. Przebudowa ma na celu dopasowanie składu gatunkowego do żyznego siedliska lasu świeżego – z drzewostanu jodłowo-sosnowego na drzewostan dębowo-jodłowy z wykorzystaniem istniejącego naturalnego odnowienia jodły.

7. Oddział 60g – rębnia IIIB, założenie gniazd, na których zostanie wprowadzony dąb. Planowany rok wykonania: 2022. Wydzielenie położone przy drodze prowadzącej do kapliczki Św. Franciszka wzdłuż Rezerwatu „Ponty”. Łączna powierzchnia manipulacyjna wynosi 2,03 ha, natomiast cięcia rębne prowadzone będą na łącznej powierzchni 0,59 ha. Dla przedmiotowego drzewostanu w Planie Urządzenia Lasu została zaplanowana przebudowa ze względu na niezgodność aktualnego składu gatunkowego z siedliskiem, z tego powodu celem prac planowanych na przyszły rok jest pierwszy etap przebudowy polegającej na stopniowym doprowadzeniu drzewostanu sosnowego do drzewostanu jodłowo-dębowego na żyznym siedlisku lasu świeżego.

8. Oddział 60k – rębnia IIIB, cięcia częściowe na powierzchni międzygniazdowej mające na celu odsłonięcie naturalnego odnowienia jodłowego. Planowany rok wykonania: 2022. Wydzielenie położone przy drodze prowadzącej do kapliczki Św. Franciszka wzdłuż Rezerwatu „Ponty”. Powierzchnia manipulacyjna: 0,30 ha. Prace związane z wykonaniem zadań z użytkowania lasu mają na celu doprowadzenie składu gatunkowego odpowiedniego dla żyznego siedliska lasu świeżego, tj. z drzewostanu jodłowo-sosnowego na drzewostan jodłowo-dębowy z maksymalnym wykorzystaniem naturalnego odnowienia.

 

Leśnictwo Stanisławice:

9. Oddział 16i - drzewostan zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie ze szlakiem turystycznym „Pętla Kozienicka” w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej 737. Jest to drzewostan z przeważającym w pierwszym piętrze udziałem (90%), sosny w wieku 150 lat. Dla przedmiotowego drzewostanu w Planie Urządzenia Lasu zostało zaprojektowane cięcie uprzątające z wykorzystaniem rębni IIIAU o łącznej powierzchni manipulacyjnej 2,46 ha (w tym powierzchnia zredukowana 1,36 ha), które będzie realizowane w roku 2022. Celem wykonywania cięcia rębnego jest osiągnięcie naturalnego odnowienia sosny poprzez pozostawienie nasienników na powierzchni pomiędzy gniazdami, na których w poprzednim etapie został wprowadzony dąb w celu zwiększenia jego udziału w docelowym składzie gatunkowym. W ramach wykonywanego cięcia na powierzchni zostanie pozostawiona do naturalnego rozkładu kępa starodrzewu o powierzchni 0,12 ha.

 

Leśnictwo Kociołki:

10. Oddział 10a, 10b oraz 10f – drzewostany w sąsiedztwie wsi Kociołki, zbliżone do siebie pod względem składu gatunkowego oraz sposobem postępowania wg ustalonego Planu Urządzenia Lasu. Planowane wykonania cięcia zupełnego z pozostawieniem nasienników w wymienionych 100-letnich drzewostanach sosnowych ma na celu inicjacje naturalnego odnowienia na ubogich borowych siedliskach. Na powierzchni przylegającej do drogi asfaltowej, tj. skarpie, po usunięciu drzew mogących stwarzać zagrożenie dla terenu zurbanizowanego, planowane jest utworzenie ekotonu składającego się z krzewów i drzew liściastych. Łączna powierzchnia kęp ekologicznych – drzewostanu, który pozostanie w stanie nienaruszonym aż do naturalnego rozkładu wynosi 0,38 ha, czyli 9% łącznej powierzchni zredukowanej obejmującej cięcia rębne w oddz. 10a, b, f (4,28 ha).

 

Leśnictwo Podgóry:

11. Oddział 181a – drzewostan zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Pionki w sąsiedztwie cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej – położony w ustanowionej otulinie rezerwatu przyrody „Pionki”. Drzewostan sosnowy w wieku 125 lat z młodym pokoleniem jodłowym w drugim piętrze w wieku 60-75 lat. Na 58% powierzchni występuje młodsze pokolenie, tj. buk, dąb oraz jodła, wprowadzone na gniazdach w poprzednich cięciach. Dla przedmiotowego drzewostanu w Planie Urządzenia Lasu zostało zaprojektowane cięcie odsłaniające z wykorzystaniem rębni IIIB o łącznej powierzchni manipulacyjnej równej 13,54 ha. Cel wykonywania cięcia rębnego: odsłonięcie młodszego pokolenia jodłowego występującego w drugim piętrze oraz dopasowanie składu gatunkowego do żyznego siedliska lasu mieszanego świeżego dębowo-bukowego. Planowane cięcia są kontynuacją rozpoczętej w latach ubiegłych wymiany pokoleniowej i przebudowy przedmiotowego drzewostanu.

Zobacz także

Lodowisko Biały Orlik zaprasza już od niedzieli
Lodowisko Biały Orlik zaprasza już od niedzieli
Brak wody - prace naprawcze
Brak wody - prace naprawcze
Konkurs wokalny dla najmłodszych „Cztery Pory Roku Jesień”
Konkurs wokalny dla najmłodszych „Cztery Pory Roku Jesień”
Wystawa zdjęć – Fotograf Roku 2022 Okręgu Mazowieckiego ZPFP
Wystawa zdjęć – Fotograf Roku 2022 Okręgu Mazowieckiego ZPFP
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody