sobota, 20 października 2018
środa, 13 grudnia 2017 14:29   
WOJEWODA NAS ZDEKOMUNIZOWAŁ

W rocznicę stanu wojennego wojewoda mazowiecki nas zdekomunizował. Zmienił nazwę jednej z ulic, która zdaniem wojewody może kojarzyć się z komunistycznym ustrojem totalitarnym.

 

Sprawa dotyczy zmiany nazwy ulicy 15-go Stycznia. Zdaniem wojewody nazwa tej ulicy może kojarzyć się z komunistycznym ustrojem totalitarnym.

W 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o dekomunizacji, której celem jest usunięcie z przestrzeni publicznej wszystkiego, co związane z komunizmem. Według przepisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września br. W przypadku niedopełnienia tej powinności wojewoda na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, może wydać zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem.

Zdaniem wojewody w naszym mieście ulica 15-go Stycznia może kojarzyć się z komunistycznym systemem totalitarnym. Jeszcze na początku listopada tego roku Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik wystosował pismo do wojewody, w którym zaznaczył, że w naszym mieście ulice zostały już zdekomunizowane na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku a w dniu 15 stycznia 1945 roku mieszkańcy świętowali wolność bez żadnego podtekstu politycznego.

- W Pionkach II wojna światowa zakończyła się właśnie w dniu 15 stycznia 1945 roku, wraz z przepędzeniem ostatnich oddziałów niemieckich z terenu miasta. Utożsamianie tej daty ze zniewoleniem Polski przez system komunistyczny i zależnością od Związku Radzieckiego, co było następstwem zakończenia wojny, jest nieuprawnione. W dniu 15 stycznia 1945 w Pionkach wszyscy mieszkańcy z radością świętowali wolność, bez żadnego podtekstu politycznego. W tym kontekście nazwa 15 stycznia niezmiennie od lat funkcjonuje jako pierwszy dzień wolności po nocy okupacji hitlerowskiej. Takie jest obecne stanowisko Rady Miasta w Pionkach jak również poprzednich władz miasta, które już w latach 90. ubiegłego wieku skutecznie „zdekomunizowały” przestrzeń publiczną miasta, usuwając i zmieniając wszystkie nazwy i odniesienia do ustroju totalitarnego – czytamy w piśmie burmistrza Romualda Zawodnika z dnia szóstego listopada tego roku.

Wojewoda był jednak innego zdania. W rocznicę stanu wojennego Zdzisław Sipiera wydał w sumie 56 zarządzeń zastępczych zmieniających niezgodne z ustawą a nadal funkcjonujące na terenie województwa nazwy ulic. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem opublikowania.

- Obecnie wydane zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski - podkreślił wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Wśród zdekomunizowanych ulic znalazła się również i nasza 15-go Stycznia. Zdaniem wojewody na podstawie zarządzenia nazwa tej ulicy została zmieniona na Niepodległości.

Jednocześnie jak zaznaczono w komunikacie wojewody zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster