Komunikat do Mieszkańców miasta Pionki w sprawie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

04.07.2024 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

W związki z licznymi sygnałami płynącymi z firmy ekoPionki Sp. z o.o. dotyczącymi problemów z niewłaściwą segregacją odpadów (mieszaniem różnych frakcji) w wiatach śmietnikowych Burmistrz Miasta Pionki zwraca się do Mieszkańców z prośbą o bardziej staranne i dokładne segregowanie odpadów.

Pragniemy poinformować, że nieprzestrzeganie obowiązku segregacji odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych skutkuje zbiorową odpowiedzialnością całej wspólnoty. Jeśli nadal będą pojawiać się sygnały o mieszaniu odpadów w pojemnikach na odpady segregowane w danej wiacie śmietnikowej, na mocy art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.0.399) wszczynane będą postępowania oraz wydawane decyzje o naliczeniu opłaty podwyższonej, tj. 42,00 zł/osoba miesięcznie, a nie jak ma to miejsce obecnie 21,00 zł/osoba. Opłata ta obowiązywać będzie każdego mieszkańca bloku przynależącego do wiaty śmietnikowej, w której wykryto nieprawidłowości.

Niewłaściwa segregacja odpadów powoduje drugi problem, mianowicie niskie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wg. wymogów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Nieosiągalne wymogi z zakresu gospodarowania odpadami skutkują nakładaniem na miasto kar finansowych, które w efekcie spowodują kolejne podwyżki opłat za tzw. śmieci. Naszym wspólnym celem powinna więc być prawidłowa i rzetelna segregacja odpadów. Należy przy tym zaznaczyć, że tylko obopólne zaangażowanie pomoże sprostać wymaganiom unijnym oraz uniknąć wysokich kar finansowych.

Jednocześnie stosunek odpadów zmieszanych do segregowanych jest nadal zbyt duży. A to właśnie za odpady niesegregowane płacimy najwięcej, bo średnio ok. 150 000,00 zł miesięcznie. Co więcej, Drodzy Mieszkańcy, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku nie pokrywały kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego zmuszeni byliśmy przesunąć kwotę 800 000,00 zł na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za odpady.

Chcąc uniknąć podobnych sytuacji, apelujemy o wspólne dbanie o środowisko, przypominając jednocześnie, że segregacja odpadów jest nie tylko proekologiczną postawą mieszkańców, ale przede wszystkim jest koniecznością i obowiązkiem każdego z nas. Musimy także pamiętać, że skuteczna segregacja odpadów może obniżyć koszty związane z ich przetwarzaniem i utylizacją, co z pewnością przerodzi się na oszczędności zarówno dla naszego miasta, a co za tym idzie również dla mieszkańców.

W związku z powyższym ponawiamy prośbę o właściwą segregację odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta Pionki
(-) Łukasz Miśkiewicz 

Komunikat do Mieszkańców miasta Pionki w sprawie prawidłowej segregacji odpadów komunalnychKomunikat do Mieszkańców miasta Pionki w sprawie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
Do pobrania

Zobacz także

Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Konkurs na najlepszy Quest „Od prochu do czarnej płyty”
Konkurs na najlepszy Quest „Od prochu do czarnej płyty”
Zabawy Podwórkowe – „Baw się z nami na podwórku”
Zabawy Podwórkowe – „Baw się z nami na podwórku”
„Startuj z Mazowsza” – dodatkowy czas na zgłoszenia
„Startuj z Mazowsza” – dodatkowy czas na zgłoszenia
Szczep 41 PDHiZ
Szczep 41 PDHiZ „Rzeczpospolita Skautowa” z wyprawą do Hiszpanii i Portugalii