Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

26.03.2024 źródło, fot.: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 11 min.

Upływająca kadencja samorządu to czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w mieście przez ostatnich 5 lat również w sferze inwestycyjnej. Nie był to łatwy czas dla większości samorządów w Polsce, gdyż jak każdy z nas pamięta, przyszło nam zmierzyć się z pandemią Covid oraz wojną na Ukrainie, które spowodowały drastyczny wzrost materiałów, usług, nośników energii czy wysoką inflację. Również reforma podatków wprowadzonych przez Program Polski Ład, pozbawiła samorządy należnych im wpływów do budżetów. W przypadku Pionek reforma ta spowodowała, że do budżetu miasta trafiło ok. 20 milionów mniej wpływów od rządu.

Pomimo powyższego, kadencja ta okazała się udana w sferze inwestycyjnej. Zrealizowano inwestycje o ponad 100 % większe niż w poprzedniej kadencji, co warto zaznaczyć – bez podnoszenia podatków. Wykonano ponad 200 zadań inwestycyjnych i zaangażowano ponad 95 milionów zł (dla porównania kadencja 2014-2018 to wydatki na poziomie 41 mln zł). Dokończono część rozpoczętych projektów z poprzedniej kadencji jak np. projekt Zielone Pionki czy budowa cmentarza komunalnego, ale przeprowadzono również dziesiątki nowych zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne. Najważniejsze zadania przedstawiamy poniżej:

 1. Projekt Zielone Pionki – koszt zadania 9 597 811 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej POIiŚ. Umowa na to zadnie została podpisana w 2018 r., jednak prawie cała rzeczowa realizacja wszystkich zadań w ramach projektu, w tym: przygotowanie projektów budowlanych czy wydatkowanie środków na wykonanie robót zostało zrealizowane w obecnej kadencji. Realizacja projektu przyczyniła się do ogromnej zmiany wizerunkowej miasta, gdyż powstały nowoczesne tereny zielone z infrastrukturą dla mieszkańców (nowe chodniki, oświetlenie, ławki, place zabaw, siłownie i wiele innych). Warto nadmienić, że realizując projekt, Gmina uzyskała oszczędności, co pozwoliło na aneksowanie umowy o dofinansowanie. Dzięki temu do projektu dodano dodatkowy teren, który uległ modernizacji - tzw. Błonia II. Niestety pozytywne zmiany wizerunkowe jakie zaszły w mieście nie spodobały się grupie radnych i osób z nimi związanych, gdyż rozwój miasta nie był po „partyjnej myśli”, więc zaczęły się seryjne donosy, co spowodowało liczne kontrole. Jednak ostatnie działania i otrzymane pozytywne decyzje wskazują, że rozliczenie projektu zmierza do szczęśliwego finału w rozliczeniu projektu.

 1. Modernizacja bloków komunalnych przy Alejach Lipowych i Leśnej – kwota 7 123 249 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Dzięki pozyskanym środkom remontowi i termomodernizacji w ramach zadania pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13” poddano 3 budynki stanowiące zasób komunalny miasta. W/w budynki nie były remontowane od ponad 40 lat. Budynki nie tylko zyskały nowy wygląd, ale również nowe instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne, dzięki którym mieszkańcy zyskali dostęp do bieżącej wody i kanalizacji. Realizacja projektu przyczyniła się do obniżenia kosztów utrzymania tych budynków oraz spowodowała, że każdy mieszkaniec indywidualnie rozlicza swoje rachunki za energię elektryczną, wodę i kanalizację.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Modernizacja Stawu Górnego - koszt zadania 6 764 214 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej RPO Mazowsze oraz Budżetu Państwa. Projekt ten to znakomity przykład rozdźwięku pomiędzy samym pomysłem a jego realizacją. Zawarta jeszcze za poprzedniego Burmistrza umowa okazała się niemożliwa do realizacji. Ceny z przetargów kilkukrotnie przekraczały zaplanowane w projekcie środki tj. miasto dysponowało kwotą 700 000,00 zł, a najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę prawie 4 milionów zł (3 931 941 zł). Zaplanowane elementy i budynki nie mogły zostać zrealizowane, gdyż były niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wobec powyższego przystąpiono do wykonania aktualizacji oraz poprawy projektów, ich urealnienia oraz aneksowania umów o dofinansowanie, dzięki czemu możemy oglądać Ośrodek nad Stawem takim jaki jest dziś. W ciągu lat 2019-2020 wybudowano nowoczesne budynki służące jako zaplecze ośrodka, jedyny w regionie Splash – Park oraz zagospodarowano teren poprzez ciągi komunikacyjne, nasadzenia, plac zabaw. Staw Górny stał się najpopularniejszym w regionie miejscem spędzania wolnego czasu dla tysięcy osób, co stanowi najwyższą ocenę projektu. Popularność tego miejsca pokazuje jak duża była i nadal jest potrzeba uatrakcyjniania takich miejsc i jednocześnie uwydatniła niewykorzystany potencjał miasta pod kątem turystycznym, dlatego też wkrótce wybudowane zostaną nowe elementy, w tym nowe atrakcje: pomosty, zjeżdżalnie wodne, domki letniskowe oraz inna infrastruktura.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Budowa Alei Jagiellońskiej – koszt zadania 6 528 469 zł

Zadanie dofinansowano środami Funduszu „Polski Ład”. Aleja Jagiellońska od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Chemiczną, to pierwsza od niepamiętnych czasów zaprojektowana i wykonana od podstaw ulica w naszym mieście. Realizacja inwestycji jest kluczowa dla dalszego rozwoju miasta, gdyż przeznaczona jest do obsługi planowanego do realizacji osiedla mieszkaniowego. Jej wykonanie w znacznej mierze przyczyni się do rozwoju gospodarczego oraz poprawy komfortu życia w naszym mieście. W ramach prac wykonana zostanie nie tylko jezdnia, ale również chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie uliczne. Ważny jest fakt, że wraz z ulicą powstaje sieć wodociągowa i kanalizacyjna dzięki której sąsiednie działki i uliczki zyskają możliwość wykonania przyłączy do swoich działek i budowy nowych domów.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Likwidacja bomby ekologicznej po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit – koszt zadania 6 516 373 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Unii Europejskiej POIiŚ. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że tereny popronitowskie to nie tylko działki przemysłowe służące pod inwestycje i nowe miejsca pracy. Cześć z tych terenów wymaga rekultywacji i usunięcie substancji niebezpiecznych. Zadanie polega na całkowitym usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów stanowiących wycofany z użytku materiał wybuchowy (nitroceluloza). Wydana w tej kadencji kwota ponad 6,5 miliona pokazuje skalę przedsięwzięcia.

 1. Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku Wspólna - Polna – koszt zadania 4 631 502 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg. To również przykład zadania wykonanego w całości w obecnej kadencji. W ramach zadnia przebudowano drogę o długości 1,5 km prowadzącą nad Staw Górny. Oprócz nowej jezdni wykonano chodnik oraz ścieżkę rowerową. Ulicę wyposażono w kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne – koszt zadania 4 496 778 zł

Zadanie dofinansowano środkami „Polski Ład”. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na postulaty lokalnej społeczności, głównie mieszkańców osiedla. Brak odwodnienia powodował, iż po ulewnych deszczach i roztopach niemożliwe było przemieszczanie się samochodów oraz pieszych. Sytuacja ta ponadto doprowadzała do zalewania bloków mieszkalnych. Wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych na ulicach: Zakładowa, Brzozowa, Parkowa, Spokojna, Sosnowa, Jodłowa oraz nową nakładkę asfaltową na ulicach objętych projektem. Jest to pierwszy etap tego zadania, który w przyszłości umożliwi podłączenie kolejnych odcinków sieci deszczowej z osiedla Stara Kolonia oraz terenów popronitowskich.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Modernizacja targowiska miejskiego Manhattan – koszt zadania 3 884 203,72 zł

Zadanie dofinansowano z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Szumna nazwa targowiska, sugerująca miejsce prestiżowe, dość kontrastowo wypadała na tle rzeczywistego wyglądu zarówno samego placu, jak i pawilonów handlowych. Przez lata nieremontowany bazar popadał w ruinę a kupujący woleli dokonywać zakupów w sklepach. Przedsiębiorcy, którzy od lat prowadzą działalność na Manhattanie prosili władze miasta o jakikolwiek remont nawierzchni placu.

Niemożliwe stało się możliwe! Przygotowano projekt nowego targowiska, który był dokumentem wyjściowym do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, na którą od lat czekali handlujący i kupujący. Burmistrz Robert Kowalczyk złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania a Samorząd Województwa przyznał miastu Pionki środki.

Dzięki temu plac zyskał nową nawierzchnię z kostki brukowej, oświetlenie LED wraz z fotowoltaiką na całym placu handlowym, zadaszenie i pawilony w postaci nowoczesnych boksów z ogrzewaniem. Dla kupujących modernizacja Manhattanu to nowoczesne miejsce zakupów, w którym mogą zaopatrzyć się w różnego rodzaju produkty. Oprócz 24 pawilonów handlowych powstały także zadaszone miejsca, z których korzystać mogą kupcy wystawiający swoje towary na wolnym powietrzu. Dodatkowo cały teren jest stale monitorowany, co zwiększa bezpieczeństwo sprzedających oraz kupujących. 

Wreszcie mamy Manhattan XXI wieku – mówiła przedstawicielka przedsiębiorców, przyznając, że na modernizację czekali ponad 20 lat. – Ziściły się nasze marzenia. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Modernizacja Alej Lipowych – koszt zadania 3 245 413 zł

Zadanie dofinansowano środkami „Polski Ład”. Jednym z największych problemów występujących od lat na Alejach Lipowych była duża ilość wody pozostającej po opadach atmosferycznych. Dlatego koniecznym było odwodnienie tej ulicy poprzez budowę kanalizacji deszczowej. W ramach rozbudowy wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 6 m wraz z miejscem do zatrzymania autobusów. Wzdłuż ulicy zaprojektowano 32 miejsca parkingowe oraz 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wybudowana została również dwukierunkowa ścieżka rowerowa, chodnik oraz nowe oświetlenie uliczne.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Przebudowa ul. Słowackiego i Placu Konstytucji – koszt zadania 2 588 260 zł

Zadanie dofinansowano z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Droga ta jest bardzo ważnym elementem pionkowskiego układu komunikacyjnego. Pełni funkcję dojazdową, obsługującą obiekty oświatowe, handlowe, bankowe, budownictwa wielorodzinnego, hotelowe. Przebudowa ulicy Słowackiego objęła odcinek od ul. S. Żeromskiego do ul. Zakładowej. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, przebudowę ciągów pieszych (chodników) oraz budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z utworzeniem pasa zieleni izolacyjnej oraz budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej). Wybudowano również „wyniesione” skrzyżowanie, znacznie poprawiające bezpieczeństwo użytkowników, niespotykane do tej pory w Pionkach. Wraz z ul. J. Słowackiego przebudowana została ul. Plac Konstytucji 3 Maja. Niewielka uliczka łącząca Al. Jana Pawła II z ulicą Słowackiego, którą każdego dnia w drodze do pobliskiej szkoły podstawowej i przedszkola przemierzają setki dzieci. Po modernizacji znacznie poprawiła się widoczność na ulicy, a piesi nie muszą już przebiegać pomiędzy ciasno zaparkowanymi pojazdami by przejść na jej drugą stronę. Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 zmodernizowano wejście, został wybudowany parking przyuliczny.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. E- usługi dla mieszkańców miasta Pionki - koszt zadania 1 991 769 zł

Projekt dofinansowywany środkami Unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji Projektu: 2019 – 2021. Nadrzędnym celem projektu była poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Pionki, jednostek oświatowo-wychowawczych i jednostek podległych. Dzięki realizacji projektu przez Miasto zostało wdrożonych nowe e-usługi (E-podatki, E-odpady, E-zezwolenia, E-przedszkole, E-obiady), (E-rekrutacja) i (E-rada).

 1. Remont basenu Miejskiego – koszt zadania 1 484 050 zł

Zadanie dofinansowano środkami z Funduszu „Polski Ład”. Zakres prac dotyczył zmiany układu funkcjonalnego części pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego i gospodarczego na parterze budynku, w celu przystosowania obiektu do aktualnych potrzeb, podniesienia standardów użytkowania i dostosowania do aktualnych wymogów techniczno-budowlanych. Ułożono płytki na ścianach i podłogach, szatnie i zaplecza wyposażono w nowe prysznice, toalety, szafki, ławki, suszarki a jedno z pomieszczeń zaadaptowano na pokój lekarski. W ramach zadania wykonano również nowe instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną, wentylację. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pionki – koszt inwestycji 1 299 987 zł

Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki powyższemu zakupiono nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach. Samochód marki Scania może pomieścić 7 ton wody, 700 litrów środka pianotwórczego, wyposażony został również w autopompę o wydajności 5200 litrów na minutę. Samochód posiada moduł ratownictwa technicznego i może służyć do cięcia blachy ratując zakleszczone osoby np. w samochodach.

 1. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Targowej - koszt zadania 1 222 659 zł 

Miasto w 2020 r. złożyło wniosek w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej, a następnie otrzymało informację, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję oceniającą i zarekomendowany do dofinansowania. Listę inwestycji ostatecznie zatwierdzał premier, który uznał, że wniosek jest niezasadny i skreślił go z listy.

Miasto liczyło, że Premier Mateusz Morawiecki zgodzi się na dofinansowanie tej konkretnej drogi, bo przecież jechał nią w poprzednim roku, kiedy gościł w szkole podczas kampanii prezydenckiej i musiał zauważyć jej fatalny stan techniczny. Również dyrekcja szkoły liczyła na dobry gest ze strony premiera w tym zakresie. Niestety wniosek został odrzucony.

To nie pierwszy raz, że Pionki nie otrzymują rządowych pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje. Trudno mi powiedzieć czy w jakiejkolwiek sprawie nasi radni za sprawami naszego miasta lobbują. W ramach tzw. pieniędzy covidowych Pionki złożyły cztery wnioski i na żaden wniosek nie uzyskały pieniędzy.

Miasto złożyło odwołanie od niekorzystnej decyzji, a Burmistrz odbył szereg rozmów w tej sprawie. Okazało się, że podjęcie wysiłku przyniosło rezultat i Miasto otrzymało dofinansowanie na budowę drogi w ramach przebudowy której powstała dwukierunkowa jezdnia z kostki brukowej, 3 wyniesione przejścia dla pieszych, zatoki postojowe, ciągi piesze wraz ze ścieżką rowerową oraz nowe oświetlenie uliczne.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Rozbudowa i termomodernizacja PSP nr 2 – koszt zadania 1 222 122 zł

Zadanie sfinansowano w 100% z budżetu miasta Pionki. W ramach inwestycji zostały wykonane niezbędne rozbiórki, a następnie budowa dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego. W nowej części rozbudowanej szkoły znalazły się następujące elementy: ogólnodostępne toalety zlokalizowane na parterze i piętrze budynku, nowe szatnie dla sali gimnastycznej, gabinet pielęgniarski, pomieszczenia trenera z zapleczem higieniczno-sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego oraz pracownia fizyczno-chemiczna. W 2020 roku całą szkołę podano termomodernizacji, dzięki czemu zyskała ona również nowoczesny wygląd.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Zadaszenie lodowiska – koszt zadania 776 900 zł

Dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego miasto Pionki pozyskało dofinansowanie na zadaszenie miejskiego lodowiska. Na terenie lodowiska pojawiło się zadaszenie, bardzo dobre oświetlenie oraz nowoczesne nagłośnienie. Dzięki temu, sezon łyżwiarski w Pionkach wydłużono w naszym mieście o około półtora miesiąca oraz obniżono koszty funkcjonowania lodowiska.

 1. Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Rekreacyjno- Edukacyjnej, zlokalizowanej między ul. Zakładową a ul. Spokojną w Pionkach – koszt zadania 630 000 zł

Miasto pozyskało dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków UW. W ramach zadania powstała strefa dla mieszkańców miasta, w której znalazły się urządzenia dedykowane dla dzieci, m. in.: głuchy telefon, koło optyczne, szumiące rury, krzywe zwierciadło, memory, oraz zestaw tablic edukacyjnych. Dodatkowo wykonano ścieżkę gier i zabaw oraz zestaw trampolin ziemnych, strefę do ćwiczeń „Street workout”, elementy małej architektury w postaci ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci oraz karmniki dla ptaków, domki dla owadów i biblioteczkę plenerową. W strefie pojawiły się nowe nasadzenia roślinne, trawniki i latarnie parkowe. W celu uatrakcyjnienia strefy, zamontowano pięć świecących kul betonowych o ażurowym wzornictwie i zróżnicowanej wielkości, które po zmroku dają różnego rodzaju efekty wizualne.

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

Jak skutecznie realizować miejskie inwestycje? Ranking miejskich inwestycji – inwestycyjny Top 20

 1. Ul. Niepodległości – koszt zadania 392 620 zł

Remont nawierzchni ulicy Niepodległości w Pionkach obejmował odcinek od ul. Kozienickiej do PSP nr 1 wraz z budową zatok parkingowych. Wykonano nową nawierzchnię ulicy, chodnik i zjazdy z kostki betonowej, zatoki postojowe z płyt betonowych ażurowych oraz wyniesione przejście dla pieszych.

 1. Wiśniowa i 9-tego – koszt zadania 379 287 zł

Przedmiotem zadania była budowa dróg gminnych wewnętrznych - ul. Wiśniowej i ul. Dziewiątego, obejmujące wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych, drenażu francuskiego, nowej konstrukcji nawierzchni ulicy i zjazdów z kostki i roboty wykończeniowe. Należy zaznaczyć, że przed wykonaniem zadania była to droga gruntowa z licznymi ubytkami, tak więc mieszkańcy zyskali możliwość komfortowego dojazdu do swoich posesji.

 1. Inwestycje zrealizowane we współpracy ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi – koszt zadań ponad 1 000 000 zł

Na koniec warto wspomnieć o wszystkich zadaniach, które zrealizowano we współpracy ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz innymi Inicjatorami w ramach realizacji tzw. Inicjatyw Lokalnych czy z ROD w Pionkach. Władze Miasta są otwarte na realizację zadań, których konieczność wykonania sygnalizują mieszkańcy. Zrealizowano zadania na łączną kwotę ponad 1 000 000,00 zł! W ramach powyższego przeprowadzono remonty, modernizacje i budowy chodników, parkingów, zatok parkingowych, utwardzenie terenów oraz zostały przeprowadzone remonty na terenie Ogródków Działkowych.

 

Powyższe zadania to jedynie przykłady inwestycji wykonanych (inne są realizowane) podczas obecnej kadencji. Zrealizowanych zadań jest znacznie więcej i nie sposób je wszystkie wymienić. Świadczy to o tym, że Władze Miasta nie tylko umieją pozyskać ogromne dofinansowania zewnętrzne, ale także rozsądnie i z pomysłem wydatkują środki z budżetu miasta.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Zobacz także

„TE MURY” w dwóch aktach – premiera spektaklu Teatru Czerwoniutkie
„TE MURY” w dwóch aktach – premiera spektaklu Teatru Czerwoniutkie
Tang Soo Do Pionki ponownie czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Tang Soo Do Pionki ponownie czołowym klubem Mistrzostw Polski Taekwondo
Moto Kropla w Pionkach już po raz czwarty
Moto Kropla w Pionkach już po raz czwarty
Poranek z teatrem dla najmłodszych
Poranek z teatrem dla najmłodszych
Amelia Wojda najlepszą zawodniczką „Piaseczno Open XII”
Amelia Wojda najlepszą zawodniczką „Piaseczno Open XII”