poniedziałek, 21 września 2020
piątek, 24 maja 2019 10:53   
RADNI OBRADOWALI

W miniony czwartek odbyła się ósma sesja Rady Miasta.

 

 

Tradycyjnie pierwsze minuty sesji Rady Miasta zajmują kwestie proceduralne. Następnie radni zapoznali się z informacją burmistrza z prac bieżących. Zagadnienia te przedstawiła wiceburmistrz Kamila Kaczorowska. I tak poinformowała między innymi, że trwa modernizacja budynku „B” nad Stawem Górnym a jednocześnie unieważnione zostało postępowanie na budowę tak zwanego parku wodnego również nad Stawem Górnym. Ponadto zakończona została część budowlana inwestycji przy ulicy Aleje Lipowe w ramach projektu „Zielone Pionki”. Trwa również modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Miasto przeznaczyło także kolejną liczbę mieszkań do sprzedaży.

- Obecnie mamy trzydzieści cztery mieszkania na sprzedaż. Z kolei wszystkich wniosków od mieszkańców zainteresowanych wykupem jest sto czterdzieści – mówiła zastępca Burmistrza Kamila Kaczorowska. Poinformowała również, że PKP podtrzymuje swoje zainteresowanie wydzierżawieniem na rzecz miasta dworca PKP Pionki Główne. Miasto Pionki prowadzi także starania o utworzenie w Pionkach szkoły muzycznej. Kamila Kaczorowska poinformowała także o utworzeniu kąpieliska nad Stawem Górnym, które będzie funkcjonowało od dwudziestego czwartego czerwca do końca sierpnia tego roku. W kolejnym punkcie obrad – interpelacje i zapytania radnych – radny Zbigniew Belowski złożył interpelację w sprawie odwodnienia osiedla Centralna Kolonia. Radna Wioletta Grzywacz złożyła interpelację dotyczącą poprawy nawierzchni dróg gruntowych uliczek przyległych do ulicy Polnej. Z kolei radny Paweł Kobylas złożył interpelację dotyczącą remontu chodnika o długości około osiemdziesięciu metrów przy ulicy Mickiewicza a także naprawy ławeczek na terenie leśnym przy ulicy Kozienickiej. Z kolei radna Iwona Wydmuch poinformowała, że mieszkańcy proszą o zamontowania tak zwanych spowalniaczy przy Aleje Lipowe blok nr 24. Z kolei przewodniczący Rady Miasta Wojciech Maślanek zapytał między innymi jak wygląda sprawa pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w tym na jakim etapie są sprawy z wykonawcą tej inwestycji.

W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się uchwałami. Początkowo na ósmą sesję przygotowano dwanaście uchwał a po wprowadzeniu zmian było ich już szesnaście. Pierwsza uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie w związku z planami rozbudowy ulicy Fabrycznej a także gwarancji w kwocie 500 tys. złotych jako zabezpieczenie kredyty obrotowego dla spółki „EcoPionki”.

- Spółka już kilkakrotnie otrzymywała wsparcie finansowe. Powinna radzić sobie sama – powiedziała radna Wioletta Grzywacz.

- A może powinniśmy połączyć tę spółkę z PWKC? Nie stać nas na utrzymywanie dwóch podmiotów prawa handlowego - mówił z kolei przewodniczący Rady Miasta Wojciech Maślanek. Po krótkiej dyskusji uchwała ta została wycofana z porządku obrad. Wycofana została również uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radni podzieleni byli również w sprawie utworzenia Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- O potrzebie utworzenia Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wielokrotnie mówiłem już podczas posiedzeń komisji problemowych rady. Uważam, że istnieje potrzeba utworzenia takiej jednostki – mówił kierownik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Piotr Iwanowski. W wyniku głosowania sześciu radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały a kolejnych sześciu było przeciw. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Wiele kontrowersji wzbudziła uchwała dotycząca ustalenia opłat w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Radni obawiali się, że przyjęta metoda doprowadzi do znacznego wzrostu opłat.

- Uważam, że zaproponowane rozwiązania jest krzywdzące dla wielu mieszkańców, bo może doprowadzić do znacznego wzrostu opłat – powiedział radny Krzysztof Bińkowski. Podobnego zdania było wielu radnych – Rozumiem, że ogólnie „śmieci” podrożały, ale zaproponowane rozwiązanie może spowodować, że wzrost opłat dla mieszkańców może wynieść nawet 150 % - mówił z kolei Stanisław Pacan.

- Już w 2017 roku miasto wiedziało, że od 2018 roku wzrasta opłata za wywóz śmieci. Dlaczego wówczas nie zdecydowano się na podniesienie opłat – pytał z kolei radny Włodzimierz Szałabaj.

- Uważam, że powinniśmy wprowadzić coś na wzór opłat abonamentowych. Będzie to bardziej sprawiedliwe rozwiązanie – powiedział radny Piotr Nowak. Po dyskusji w wyniku głosowania za przyjęciem uchwały nie głosował żaden radny. Uchwała nie została przyjęta. Nie przyjęta została także uchwała „w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów odbieranych z nieruchomości rekreacyjnych”. Radni natomiast przyjęli uchwałę dotyczącą „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”. Przyjęta została również uchwała Nr 8 dotycząca „przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki”. Radni zaakceptowali także uchwałę Nr 9, która mówiła o nabyciu własności nieruchomości w drodze komunalizacji. Także kolejne trzy uchwały oświatowe zostały przyjęte przez radnych. Przyjęta została również uchwała dotycząca wzoru wniosku dotyczącego dodatku energetycznego. Przegłosowana została także uchwała o regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Znacznie więcej dyskusji wzbudziła kolejna uchwała Nr 15. Dotyczyła ona petycji mieszkańców, którzy przeciwstawiają się sprzedaży działki w rejonie ulicy Wspólnej, której nabywcą może być pobliski zakład chemiczny. Pod petycją przeciwko planowanej sprzedaży tej działki podpisało się czterystu dziesięciu mieszkańców.

- Gdy przyjęliśmy budżet to zgodziliśmy się na jego określone założenia. Przyjęcie tej uchwały mimo słusznych racji mieszkańców nie jest wiążące dla burmistrza – powiedział radny Krzysztof Bińkowski.

- Wszyscy wiemy, że budżet został przyjęty, ale okoliczni mieszkańcy obawiają się rozbudowy zakładu chemicznego, który zaliczony został do przedsiębiorstw dużego ryzyka. Mieszkańcy nie zgadzają się na takie pobliskie sąsiedztwo – powiedziała radna Wioletta Grzywacz. Jednocześnie odczytała petycję mieszkańców. W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały popierającej petycję mieszkańców opowiedziało się dziesięciu radnych a dwóch wstrzymało się od głosu. W kolejnej szesnastej uchwale rani uznali, że skarga jednej z mieszkanek Pionek na przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Maślanka jest bezzasadna.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster