poniedziałek, 21 września 2020
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 12:35   
PISEMNY PRZETARG

Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemny przetarg.

 

Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pionkach, Pl. Konstytucji 3 Maja 3  zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na realizację zadania: „ Budowa parkingu, chodników oraz przebudowa oświetlenia ulicznego przy budynku ulica Sienkiewicza 38 w Pionkach”.

Postępowanie w trybie pisemnego przetargu zgodnie z Regulaminem udzielania zleceń i zamówień na roboty remontowo- budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowo – budowlanych, dokumentacji wykonawczej i przedmiarach robót.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu budowy parkingu na samochody osobowe – 35 miejsc postojowych z kostki brukowej, budowa odwodnienia parkingu, wykonanie chodników z kostki brukowej i przebudowa oświetlenia ulicznego przy budynku ul. Sienkiewicza 38 w Pionkach.

Warunki udziału w przetargu:

  1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2.   Posiada warunki techniczne do realizacji przyjętego zamówienia, a w szczególności

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i liczbie, niezbędny sprzęt itp.

3.  W okresie ostatnich 3 lat zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością, a jeżeli

działalność jest krótsza to w tym okresie.

4.  Oferent musi dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi z zakresem zgodnym z

przedmiotem zamówienia.

5.  W stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego bądź nie ogłoszono jego

upadłości.

6.  W stosunku do podmiotów i osób kierownictwa nie są prowadzone postępowania prokuratorskie

i sądowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ofertę należy przygotować na gotowym formularzu ofertowym pobranym od Zamawiającego (pokój nr 101).

Wymagany termin realizacji zamówienia:   31.07.2019r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na budowę parkingu, chodników oraz przebudowę oświetlenia ulicznego przy budynku ulica Sienkiewicza 38 w Pionkach” do dnia 20.05.2019r. do godz. 1500.

Osoby biorące udział w konkursie obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 15.000 zł na konto Spółdzielni: BS 12 9141 0005 0000 0101 2000 0010 do dnia 20.05.2019r. do godz. 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 112 w dniu 21.05.2019r.

Do kontaktów z Oferentami upoważniono: Noga Urszula, pokój nr 101, telefon kontaktowy 506 405 459.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do dowolnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia pozostałym Oferentom.

Pionki, dnia 26.04.2019r.

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster