niedziela, 27 września 2020
piątek, 26 kwietnia 2019 14:26   
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA

Wyjaśnienie dotyczące nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Wspólnej.

W odpowiedzi na informacje związane z działką  położoną przy ul. Wspólnej poniżej przedstawiam stan faktyczny dotyczący w/w nieruchomości.

Nieruchomość  położona przy ulicy Wspólnej pierwotnie stanowiła działkę nr 1461/210  o pow. 1,6488 ha. W dniu 20 czerwca 2017 r.  Rada Miasta Pionki podjęła   Uchwałę Nr XLV/305/2017,  którą  wyraziła zgodę na objęcie terenu  o pow. 1,3093  ha, stanowiącego część działki nr 1461/210,  obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pionki  z 2003 r. teren ten położony był częściowo w strefie o symbolu ZN- zieleń nieurządzona i częściowo w strefie o symboli  P,U – przemysł,  usługi.  W 2017 r. działka nr  1461/210 uległa podziałowi i zgodnie z  zapisami w planie teren leżący w strefie ZN  ( zieleń nieurządzona) oznaczony został jako działka ewidencyjna    nr 1461/216, natomiast teren  leżący w strefie symboli P,U ( przemysł, usługi)  oznaczony został jako działka ewidencyjna  nr 1461/217.

W celu  zagospodarowania działki nr 1461/216 o przeznaczeniu  zieleń nieurządzona oraz uwolnienia jej pod inwestycje  Rada Miasta  w  2017 r.  podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania  planu polegającego na zmianie przeznaczenia z terenów zieleni nieurządzonej  na przemysł i usługi.   W  związku z  brakiem akceptacji społecznej na początku 2019 r. Burmistrz Miasta  odstąpił od opracowania  planu dla działki nr 1461/216   i wobec powyższego działka ta zachowała dotychczasowe przeznaczenie tj. zieleń nieurządzona i teren ten nie został przeznaczony do sprzedaży

Informuję,  że  wykaz zamieszczony w bip.pionki.pl  w dniu 01 kwietnia 2019 r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1461/217  o pow. 0,7209 ha, która w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  z 2003 r.  przeznaczona jest pod przemysł i usługi. Odnośnie tej działki  nie były dokonywane żadne zmiany przeznaczenia tego terenu.

Dane dotyczące ceny przedmiotowej działki zostały ustalone   w oparciu o aktualną  wycenę nieruchomości sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Po upływie 6 tygodni będzie mógł być ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w wyniku którego może zostać wyłoniony nabywca, oferujący najwyższą  cenę.

Burmistrz Miasta Pionki

Robert Kowalczyk

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster