wtorek, 22 września 2020
piątek, 08 marca 2019 15:32   
UWAGA!!! BĘDĄ UTRUDNIENIA

Nadleśnictwo Kozienice informuje, że w dniach 11-15. 03. 2019r. będą prowadzone prace ścinkowe związane z usuwaniem drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństw publicznego z terenów leśnych bezpośrednio sąsiadujących z ul. Kozienicką i ul. Dębową w Pionkach.

W związku z powyższym okresowo będzie wstrzymywany ruch samochodowy lub pieszy na fragmentach w/w ulic w rejonie wykonywanych prac. W przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych oczekiwany termin zakończenia w/w prac może ulec wydłużeniu.

Z góry przepraszamy za możliwe utrudnienia. Jednocześnie sugerujemy aby osoby zamierzające skorzystać z możliwości spacerów po lesie w w/w terminie wybierały inne miejsca w sąsiedztwie miasta.

Przedmiotowe drzewa wyznaczone do usunięcia znajdują na terenie rezerwatu Pionki dlatego ich usunięcie poprzedzone zostało uzgodnieniami z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. Jednak bezpośrednim impulsem do wykonania wyżej opisanych cięć są wnioski mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa w sąsiedztwie rezerwatu.

W ostatnich latach w rezerwacie Pionki wykonywane były czynności ukierunkowane na usuwanie zagrożeń, polegające na wycinaniu drzew posuszowych przy drodze wojewódzkiej ( wg wskazań corocznych przeglądów przeprowadzanych z zarządcą drogi) – drzewa takie po wycięciu zostały pozostawione na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu. Na odcinku sąsiadującym z miastem wykonywane były zabiegi „ podkrzesywania” drzew ,tj. podcinanie uschniętych konarów. Zabiegi takie nie eliminują jednak całkowicie występujących zagrożeń : przede wszystkim ze względów technicznych ( dostępny sprzęt- tzw. zwyżki- pozwalają jedynie na usunięcie konarów do pewnej wysokości) lecz również z powodu szeroko rozumianych względów przyrodniczych. W drzewostanach rezerwatu od wielu lat nie wykonywane były żadne cięcia pielęgnacyjne, co spowodowało ich silne przegęszczenie i w konsekwencji naturalne procesy wydzielania się drzew ( w warunkach silnej konkurencji część drzew zamiera).

Najstarsze wydzielenia rezerwatowe osiągnęły już tzw. wiek przeszłorębny, czyli stan kiedy drzewostany już nie przyrastają i następuje proces systematycznego zamierania starych drzew , które w sposób naturalny są zastępowane pojawiającymi się samosiewami. Stąd w takich terenach występuje podwyższona ilość drzew stanowiący stałe zagrożenie dla osób przebywających w ich zasięgu – są to drzewa „zahubione” ( tzn. opanowane przez grzyby pasożytnicze powodujące zróżnicowany stopień rozkładu drewna ), posusz i „wywroty”, drzewa z różnymi pęknięciami strzały, drzewa z wiszącymi , złamanymi konarami, drzewa z uszkodzonym lub zniszczonym systemem korzeniowym, itp. Ponad to, drzewa rosnące w warunkach silnej konkurencji o światło rozbudowują korony w kierunku dostępności słońca, co w przypadku drzew rosnących na granicy kompleksu leśnego skutkuje silną rozbudową koron w kierunku terenów sąsiednich – w przedmiotowym przypadku drzewa rosnące przy ulicach Dębowej i Kozienickiej posiadają konary , których zasięg obejmuje przeciwległą stronę ulic. Podobne zjawiska i zagrożenia występują w pozostałych rezerwatach na terenie nadleśnictwa bądź w innych starodrzewiach, gdzie jednak ze względu na mniejszą penetrację stopień zagrożeń jest zwykle marginalny.

Jednak w przypadku rezerwatu Pionki ,gdzie w pobliżu miasta występuje intensywny ruch samochodowy i pieszy , stopień zagrożeń wzrasta w tempie geometrycznym. W szczególności w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych ( huragany , nawałnice, trąby powietrzne itp.), które w związku ze zmianami klimatycznymi coraz częściej nawiedzają tereny naszego kraju, opisywane zagrożenia potęgują się i mogą prowadzić do trudno przewidywalnych, tragicznych następstw. Często w przekazach medialnych słyszymy o szkodach i wypadkach powodowanych przez drzewa wywrócone lub złamane w wyniku nawałnic – nie chcemy dopuścić aby takie wypadki dotyczyły również naszego miasta.

Wyznaczone do opisywanej wycinki drzewa zagrażające bezpieczeństwu posiadają w/w cechy a usunięcie ich pozwoli na znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa na styku granic rezerwatu Pionki z terenem zurbanizowanym.

Zgodnie z postanowieniami Planu Ochrony Rezerwatu Pionki zatwierdzonego w grudniu 2018 r., część wycinanych drzew pozostanie na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu, a z drzew w bezpośrednim sąsiedztwie miasta zostaną wyrobione sortymenty drzewne.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla postronnego mieszkańca wyżej opisane zagrożenia mogą być niezauważalne i często goście odwiedzający lasy nie zdają sobie z nich sprawy. Ponadto spotykamy się w obecnych czasach z różnymi poglądami i zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy takie działania ocenią pozytywnie. Stąd w dn. 05.03.19r. nadleśnictwo zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne na gruncie, tj. w rezerwacie Pionki, z przedstawicielami różnych gremiów a także zrzeszeń mieszkańców, gdzie mieliśmy okazję w sposób obrazowy przedstawić motywy i sposób wykonania planowanych działań. Większość zgromadzonych zgodziła się z priorytetowym znaczeniem dla bezpieczeństwa publicznego zaplanowanych czynności.

Trzeba również liczyć się z faktem, że użycie ciężkiego sprzętu koniecznego do ścinki tzw. drzew trudnych, spowoduje wystąpienie okresowo niekorzystnych zmian wizualnych, które oczekujemy że „zabliźnią się” w trakcie najbliższego okresu wegetacyjnego.

Przepraszamy za wszelkie, ewentualne utrudnienia, lecz sprawy bezpieczeństwa publicznego musimy uznawać za priorytetowe!!!

Artur Mazur - Nadleśnictwo Kozienice

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster