środa, 19 grudnia 2018
wtorek, 27 lutego 2018 13:10   
WESOŁY PAJACYK OGŁASZA NABÓR

Żłobek Miejski „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach od 1 marca 2018 r ogłasza nabór dzieci w wieku od 1- 3 lat na rok szkolny 2018/2019.

 

Dokładne informacje i harmonogram  na temat naboru można uzyskać  na miejscu w Żłobku przy ul. Jordanowskiej 1 w Pionkach oraz na stronie www.wesolypajacyk.pionki.pl

Wszystkie wymagane dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00


Informacja dla Rodziców

Rekrutacja dzieci

do oddziałów Żłobka Miejskiego

„Wesoły Pajacyk”  w Pionkach

na rok 2018/20189

 

 

 

 1. Prowadzenie żłobków jest zadaniem własnym gminy, dlatego też usługi żłobkowe adresowane są do mieszkańców zameldowanych/zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki.
 2. Podstawą rekrutacji dzieci do oddziałów Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk”
  w Pionkach jest Statut przyjęty Uchwałą Nr XLIII Rady Miasta Pionki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.
 3. Rekrutacja dzieci do  oddziałów Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” prowadzona jest w oparciu o: „Karty kontynuacji” lub  „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Zainteresowani rodzice winni wypełnić „ Kartę kontynuacji”oraz  „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka” i po podpisaniu złożyć u Dyrektora Żłobka Miejskiego” Wesoły Pajacyk” w Pionkach przy ul. Jordanowskiej 1
 4. Dzieci  już korzystające z usług Żłobka nie podlegają procesowi rekrutacji.Rodzice składają „ Kartę kontynuacji”
 5. Rekrutacji do Żłobka podlegają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia
  do ukończenia 3 lat,
  zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Pionki.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka, zgodnie ze Statutem Żłobka mają:

 • dzieci powyżej 1 roku życia;
 • dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
 • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością;
 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
 • dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych, których oboje rodzice pracują;
 • dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza do Żłobka.

 1. Przy rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Pionkach, prowadzonego przez Gminę Miasto Pionki, obowiązują następujące kryteria i punkty rekrutacyjne:

 

Lp.

Określenie kryterium

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające sytuację

1.

dziecko powyżej 1 roku życia

100

xxx

2.

rodzice samotnie wychowujący dziecko oraz rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym

90

Oświadczenie rodzica/

zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni (szkoły)

3.

dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

80

Orzeczenie o niepełnosprawności

dziecka

4.

matki lub ojcowie, wobec których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
bądź całkowitą niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

80

Orzeczenie o niepełnosprawności matki lub ojca, bądź dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

5.

Wychowywanie dziecka

w rodzinach zastępczych

70

Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej/ zaświadczenie z PCPR

o umieszczeniu dziecka

w rodzinie zastępczej

6.

Wychowywanie dziecka
w rodzinie wielodzietnej,
w której oboje rodzice pracują;

70

Oświadczenie rodzica

7.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa dziecka do żłobka

50

Oświadczenie rodzica

 

 1. Dane potwierdzające spełnienie określonych kryteriów dodatkowych podawane są dobrowolnie przez rodziców w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Brak informacji w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka” o spełnieniu kryteriów oznacza, że punkty rekrutacyjne za te kryteria nie zostają naliczone.
 2. Rodzic może zostać zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, które podał
  w „Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
 3. W przypadku stwierdzenia, że podane informacje w „Karcie zgłoszenia dziecka
  do Żłobka” są nieprawdziwe, dziecko zostaje skreślone z listy i nie bierze udziału
  w rekrutacji.

11.  Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji do Żłobka podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń/rejestracji „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
 2. Miejsca w Żłobku przydzielane są dzieciom o największej liczbie uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
 3. Po przeprowadzonej rekrutacji, dzieci, które nie dostały się do Żłobka wpisuje się
  na listę rezerwową, w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych punktów.
 4. W sytuacji, rezygnacji z opieki żłobkowej lub braku podpisania umowy
  przez rodziców dziecka przyjętego w rekrutacji do Żłobka, miejsce to otrzyma dziecko wg kolejności na liście rezerwowej.
 5. Harmonogram rekrutacji do Żłobka:

 

Terminy

Działania komisji rekrutacyjnej

01- 16.03.2018 r.

Przyjmowanie „ Kart kontynuacji’ oraz "Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka"

19.03.2018 r.

godz. 1400

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka na tablicy ogłoszeń w żłobku oraz na drzwiach wejściowych do Żłobka

20 - 26.03.2018 r.

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych
do Żłobka na rok 2018/2019

27 - 30.03.2018 r.

Uzupełnianie listy dzieci przyjętych do Żłobka (w razie rezygnacji z miejsca w żłobku dziecka wcześniej przyjętego), zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r.
  poz. 157);

 1. Uchwała Nr XLIII Rady Miasta Pionki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5

Dyrektora Żłobka Miejskiego

„ Wesoły Pajacyk” w Pionkach

Regulamin Rekrutacji

do  Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk”

w Pionkach

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku d lat 3 (tj. Dz.U. z 2016r poz.157)
 2. Statut Żłobka Miejskiego w Pionkach przyjęty Uchwałą Nr XLIII / 282/ 2017. Rady Miasta Pionki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.
 3. Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach

Regulamin Rekrutacji dzieci do Żłobka ustala warunki przyjmowania dzieci do  Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach  ul. Jordanowska 1, 26- 670 Pionki

ROZDZIAŁ I

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§1

I. Przebieg rekrutacji dzieci do Żłobka obejmuje:

1. określenie liczby miejsc organizacyjnych w Żłobku;

2. ogłoszenie  rekrutacji dzieci do Żłobka  wraz z harmonogramem;

3. powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

4. wydawanie i przyjmowanie  „ Kart kontynuacji” i „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka” zgodnie
z ogłoszeniem o rekrutacji

5. ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do Żłobka.

ROZDZIAŁ II

ZASADY DOKONYWANIA NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA

§ 2

1.Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest przeprowadzona na każdy rok szkolny rekrutacja.

2. Przyjmowanie do Żłobka prowadzone jest przez cały rok szkolny z listy rezerwowej na wolne miejsca, z zastrzeżeniem treści ust.3

3. Dzieci znajdujące się na liście rezerwowej, których nie przyjęto do Żłobka do dnia rozpoczęcia następnej rekrutacji oraz pozostałe dzieci ubiegające się o przyjęcie są   przyjmowane  do Żłobka po przeprowadzeniu rekrutacji na nowy rok szkolny, zgodnie z tokiem postępowania rekrutacyjnego,
w oparciu o „ Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”

4. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy Miasta Pionki

5. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

6. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek rodziców dziecko już uczęszczające do Żłobka, może przebywać
w placówce do ukończenia roku szkolnego, w którym ukończy 4 rok życia.

7. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

8. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Miejskiego „ Wesoły Pajacyk” w Pionkach, zgodnie z tokiem postępowania rekrutacyjnego.

ROZDZIAŁ III

KOMISJA  REKRUTACYJNA

§ 3

1. Komisja Rekrutacyjna składa się z 4 członków, powołanych przez Dyrektora. Przewodniczącym      Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

2 członków – opiekunki Żłobka

1 członek – kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pionki

§ 4

Rekrutację ogłasza Dyrektor Żłobka w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej Żłobka oraz  na stronie  Miasta  Pionki podając:

 1. Harmonogram rekrutacji
 2. Regulamin rekrutacji

§ 5

Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzany jest  protokół  do którego załącza się;

 1. Listę dzieci przyjętych do Żłobka
 2. Listę dzieci nieprzyjętych do Żłobka w formie listy rezerwowej

ROZDZIAŁ IV

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

§ 6

1. Rodzic ma prawo uzyskać pisemne uzasadnienie wyniku  Komisji Rekrutacyjnej dot. jego dziecka

2. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci znajdujących się na liście rezerwowej, rodzic dziecka /opiekun może wystąpić do Dyrektora Żłobka z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka.

3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE NABORU

§ 7

I. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są złożyć:

„ Kartę kontynuacji” lub „ Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka”, która dostępna  jest w placówce lub na stronie internetowej Miasta Pionki

1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

2.Oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się

3.Zaświadczenie o zatrudnieniu

4. Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka

5. Oświadczenie o niepełnosprawności rodziców

6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

II. Rodzice, opiekunowie prawni wymieniają  w „Upoważnieniu do odbierania dziecka ze  Żłobka” osoby pełnoletnie oraz ich dane, które upoważniają do odbioru dziecka ze Żłobka.

OBOWIĄZKI ŻŁOBKA W PROCESIE NABORU

§ 8

1. Dyrektor Żłobka lub osoba upoważniona  przyjmuje dzieci do Żłobka na podstawie przeprowadzonej rekrutacji.

2. Dyrektor Żłobka lub osoba upoważniona  przyjmuje „ Kartę kontynuacji” lub „ Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka”  przez cały rok.

3. Na podstawie  złożonej przez rodziców „ Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”  dziecko wpisywane jest na listę rezerwową.

4. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka, zawiadamia kolejną osobę z listy rezerwowej  o możliwości przyjęcia dziecka, uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.

5. W przypadku, gdy rodzic dziecka z listy rezerwowej odmawia oddania dziecka  do Żłobka, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

§ 9

I. Dzieci przyjmowane są do Żłobka wg następujących kryteriów:

1) dzieci w wieku powyżej 1 roku życia – 100 pkt

2) dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym - 90pkt

3) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 80 pkt

4) dzieci matek lub ojców,wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów - 80pkt

5) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych - 70pkt

3) dzieci z rodzin wielodzietnych, których oboje rodzice pracują – 70pkt

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster