sobota, 20 października 2018
środa, 10 stycznia 2018 14:56   
RADNI OBRADOWALI

Podwyżki za wywóz śmieci nie będzie. Radni zaskarżyli decyzję wojewody o zmianie nazwy ulicy – odbyła się kolejna sesja Rady Miasta.

 

Obrady kolejnej sesji Rady Miasta tradycyjnie rozpoczęły się od informacji Burmistrza Miasta Pionki Romualda Zawodnika z prac między sesjami. Burmistrz w swoim wystąpieniu poinformował między innymi o wyjeździe Pionkowskiej młodzieży do partnerskiego miasta Wisznewe na Ukrainie. Mówił również o tym, że pod koniec grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i klubów w celu konsultacji programu współpracy. Z dziedziny inwestycji warto zaznaczyć, że zakończona została budowa drogi wewnętrznej w rejonie ulicy Polnej a także zakończony został remont elewacji budynku przy ulicy Jordanowskiej, gdzie swoją siedzibę ma Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk”. Więcej o inwestycjach miejskich napiszemy w osobnym materiale.

Ponadto zakończył się pierwszy etap likwidacji tak zwanej „bomby ekologicznej” na terenie byłego „Pronitu”. W sumie wywieziono blisko dwieście ton – 192 ton czystej nitrocelulozy – o tym poinformowała Zastępca Burmistrza Kolana Sarnecka – Buczek.

- Zadanie to zostało wykonane z pewnym opóźnieniem, ale pierwszy etap likwidacji „bomby ekologicznej” mamy już za sobą- mówiła Jolanta Sarnecka – Buczek.

W informacji z prac Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniew Belowski poinformował między innymi o nieporozumieniu do jakiego doszło w związku z życzeniami świątecznymi.

- Pragnę przeprosić wszystkie instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorców, do który nie dotarły życzenia świąteczne i noworoczne podpisane przez moją osobę. Nie jest to jednak wynikiem mojego zaniedbania – mówił Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski.

Zdaniem przewodniczącego na początku tej kadencji samorządu uzgodniono z burmistrzem, że życzenia wysyłane są wspólnie.

- Być może uznano, że nie ma już przewodniczącego. Co jest tego przyczyną mogę się tylko domyślać. Dlatego teraz może trochę spóźnione, ale za pośrednictwem mediów składałam serdeczne życzenia świąteczne – mówił dalej Zbigniew Belowski.

W kolejnej części obrad swoje sprawozdania przedstawiały poszczególne komisje problemowe Rady Miasta. Tych informacji jednak niewiele, gdyż niektóre komisje nie miały posiedzeń.

Kolejny punkt porządku obrad przewidziany został na podjęcie uchwał. Do już zaproponowanych wprowadzono jeszcze kilka nowych, głównie budżetowych.

Pierwsza uchwała dotyczyła zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Nie wzbudziła żadnych kontrowersji i została przyjęta przez radnych. Jednak już kolejna uchwała spowodowała ożywiono dyskusję. Dotyczyła ona ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zapewne jako jeden z niewielu w tej Radzie Miasta będę głosował przeciwko tej uchwale. Wprowadzamy już kolejną podwyżkę dla mieszkańców za wywóz odpadów. Jednocześnie składam wniosek o głosowanie jawne imienne w tej sprawie powiedział radny Wojciech Maślanek. W dalszej części dyskusji wniosek o takie głosowanie jednak wycofał.

- Zaproponowane podwyżki wynikają z tego, że Radkom, który administruje radomskim wysypiskiem podwyższył opląty za wywóz śmieci. Nie jest to nasz wymysł. Jednocześnie należy podkreślić, że prawdopodobnie nie jest to ostatnia podwyżka, gdyż zmieniają się przepisy rządowe, które z kolei starają się nasze ustawodawstwo dostosować do norm unijnych – mówił z kolei Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik. Zdaniem burmistrza nie stać pionkowskiego samorządu do dopłacania miliona złotych do gospodarki odpadami.

- Jednocześnie należy podkreślić, że takie stawki, które proponujemy obecnie powinny być wprowadzone już wiele lat wcześniej jeszcze za poprzedniej kadencji samorządu – dodał Romuald Zawodnik.

- Może należy usprawnić i uszczelnić nasz pionkowski system gospodarki odpadami. Może należy poszukać oszczędności – mówił z kolei radny Tomasz Łyżwa. Po dość burzliwej dyskusji radni w głosowaniu radni zdecydowali się odrzucić zaproponowany projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało tylko dwóch radnych a dwunastu było przeciw. Uchwała o podwyżkach za gospodarowanie odpadami przynajmniej na tej sesji nie została przyjęta.

Kolejna uchwała również wprowadziła wiele emocji. Dotyczyła ona wprowadzenia zwolnień od nieruchomości dla nowo wybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w nowy wybudowanych budynkach wielorodzinnych.

- Chcemy, aby tu w Pionkach budowali swoje domy a nie na terenie gminy. Dlatego też staramy się ich zachęcić wprowadzając zwolnienia i ulgi podatkowe – mówił Romuald Zawodnik.

- Moim zdaniem mieszkańcy zamiast ulg chcą kanalizacji, oświetlenia i nowych chodników – stwierdził podczas dyskusji nad tą uchwałą radny Kazimierz Myśliwiec. Dyskusja w sprawie tej uchwały była długa i wielowątkowa. W końcu burmistrz zdecydował się wycofać uchwałę z porządku obrad. Jeszcze wcześniej wycofana została uchwała Nr 4, która dotyczyła przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów na miejskich słupach ogłoszeniowych. Kolejna uchwała dotyczyła zasad nabywania i zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu miasta Pionki. Projekt tej uchwały także wywołał ożywioną dyskusję.

- Moim zdaniem uchwała ta powinna zostać wycofana. Nie można, bowiem oddać uprawnień, które przynależą do Rady Miasta burmistrzowi – powiedział radny Wojciech Maślanek.

- Ta uchwała wręcz ogranicza moje kompetencje jako burmistrza a nie je rozszerza. Burmistrz działa tylko z upoważnienia Rady Miasta – stwierdził Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik. Po dyskusji burmistrz zdecydował jednak, aby wycofać ten projekt uchwały. Jednocześnie radny przyjęli uchwałę dotyczącą zasad postępowania rekrutacyjnego do szkół publicznych oraz kolejna uchwałę dotyczącą zasad rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli.

Rada Miasta przyjęła również uchwałę w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego dotyczące zmiany nazwy ulicy 15 Stycznia na Niepodległości. Skarga zostanie wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster