wtorek, 29 września 2020
czwartek, 18 lutego 2010 13:32   
Prokuratura prowadzi śledztwo

Już prawie dwa lata prowadzone jest śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków zapoznania się z opisem przedmiotu w drodze licytacji komorniczych dziewięciu nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA. Aktem oskarżenia może zostać objęty były syndyk oraz jego pełnomocnik.

W 2007 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa w toku postępowań upadłościowych”. Zasadniczym celem kontroli była ocena sposobu gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wyniki kontroli są miażdżące.

  • Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie, pod względem legalności gospodarności, celowości i rzetelności, realizację przez większość skontrolowanych syndyków (zarządców, nadzorców sądowych) obowiązków związanych z gospodarowaniem majątkiem upadłych przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa – czytamy między innymi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Ponadto czytamy, że stwierdzone nieprawidłowości mogą świadczyć o dobrowolności postępowań upadłościowych, co NIK klasyfikuje, jako mechanizm korupcjogenny powodujący występowanie podwyższonego ryzyka zachowań o charakterze korupcyjnym. W odniesieniu do pionkowskiego zakładu i zarządzającego masą upadłości syndyka NIK stwierdza, że nie sporządził on ani planu prowadzenia upadłości ani planu ponoszenia wydatków na koszty postępowania upadłościowego. Izba negatywnie również oceniła niedokonanie w postępowaniu upadłościowym „Pronit” S.A. wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki w zakresie odpowiadającym przedmiotowi sprzedaży. Co prawda w lipcu 2001 roku dokonana została wycena w postaci operatów szacunkowych i według tej wyceny wartość rynkowa majątku wyniosła 107 984 000 zł, lecz w wycenie pominięto wartość znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, licencji, a także nie uwzględniono finansowego majątku trwałego. Nie dokonano też wyceny majątku, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, mimo że taki był sposób zbycia części masy upadłości.  Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w związku z tym, że postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone to nie doszło jeszcze do zaniżenia wartości masy upadłości. W newralgicznej części swego raportu NIK w odniesieniu do toczącego się postępowania upadłościowego „Pronitu” podaje, że „(…)przy sprzedaży komorniczej dziewięciu nieruchomości „Pronit” S.A. doszło do rozbieżności pomiędzy opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, zamieszczonym w protokole komornika, a stanem faktycznym. W protokole, sporządzonym na podstawie oszacowania składników majątkowych wg ewidencji księgowej, nie ujęto i nie oszacowano części ruchomości i budynków przekazanych nabywcy (Zakład Produkcji Specjalnej Sp. z o.o.). Popełnione błędy spowodowały uszczuplenie wartości masy upadłości, o co najmniej 955 000 zł oraz przedłużenie likwidacji masy upadłości, a tym samym przedłużenie postępowania upadłościowego”. W związku z tym NIK zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Zwoleniu o faktach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Syndyka Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w upadłości w Pionkach oraz pełnomocnika ww. syndyka. Śledztwo w tej sprawie toczy się już prawie dwa lata. Już na początku postępowania zostało przeniesione do Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Obecnie jak udało nam się ustalić znajduje się ono na etapie końcowym.
  • Najważniejsze dowody w tej sprawie zostały zebrane i zabezpieczone. Śledztwo zostanie zakończone w pierwszym kwartale przyszłego roku – poinformował nas naczelnik wydziału VI Prokuratury Okręgowej w Radomiu Mariusz Potera. Jego zdaniem na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić czy zostaną postawione zarzuty czy też śledztwo zostanie umorzone.

ROMAN FIDO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster